Poland

Czy odstrzał sanitarny podlega VAT?

Adobe Stock

Ko³o ³owieckie wystawia fakturê dla powiatowego lekarza weterynarii za dzia³ania zwi¹zane z walk¹ przeciwko afrykañskiemu pomorowi œwiñ.

- Ko³o £owieckie, dzia³aj¹ce na podstawie ustawy z 13 paŸdziernika 1995 r. – Prawo ³owieckie, bêd¹ce czynnym podatnikiem VAT, zosta³o zobowi¹zane nakazem wydanym przez Wojewodê, w oparciu o art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t wraz z póŸniejszymi zmianami (DzU z 2018 r., poz. 1967), do dokonywania odstrza³u sanitarnego zwierz¹t - dzików. Ko³o £owieckie po dokonaniu odstrza³u sanitarnego na podstawie wy¿ej wymienionych przepisów, stosownie do rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokoœci rycza³tu za wykonanie odstrza³u sanitarnego dzików, wystawia noty obci¹¿eniowe z tytu³u zwrotu kosztów odstrza³u i obci¹¿a nimi w³aœciwe Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. Odstrzelone tusze dzików po przeprowadzonym badaniu przez lekarza weterynarii, s¹ sprzedawane myœliwym, co dokumentowane jest faktur¹ z w³aœciw¹ stawk¹ VAT 5 proc. lub utylizowane. Ko³o nie ma oddzielnej umo...

Football news:

Fikayo Tomori: Maldini, the best defender in history, called me and I knew I wanted to play in Milan
Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership
Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid