Poland

Czy nowy sposób diagnozy nowotworów się sprawdzi?

Mê¿czyzna przy mikroskopie w laboratorium

AdobeStock

Prosty test pozwoli na wykrycie ponad 50 rodzajów raka. Naukowcy maj¹ nadziejê, ¿e próba Galleri stanie siê kluczowa dla wczesnej diagnozy nowotworów i uratuje wiele istnieñ ludzkich.

W Polsce na nowotwory z³oœliwe umiera prawie 240 osób na 100 tys mieszkañców. Gorzej jest tylko w S³owenii, S³owacji i na Wêgrzech. W Meksyku, który zosta³ najwy¿ej sklasyfikowany w badaniu „Health at a Glance 2019” umiera zaledwie 120 osób. Wielka Brytania znajduje siê mniej wiêcej w po³owie stawki z 216 ofiarami. Ró¿nica polega na tym, ¿e z 319 Brytyjczyków, którzy zachorowali prze¿ywa 103, podczas gdy Polaków zaledwie 17 na 100 tys mieszkañców.

Mimo „niez³ego” wyniku National Health Service (NHS), brytyjski system ochrony zdrowia finansowanych ze œrodków publicznych, ma przeprowadziæ proste badanie krwi, które mo¿e pomóc zidentyfikowaæ ponad piêædziesi¹t form raka na ca³e lata przed postawieniem diagnozy. Metodê okrzykniêto „zmian¹ zasad gry”.
Próba znana jako test Galleri jest metod¹ wczesnego wykrywania wielu nowotworów poprzez proste pobranie krwi. Pozwala na wczesne i z du¿¹ dok³adnoœci¹ zlokalizowanie sygna³ów nowotworowych, co pomaga w podjêciu kolejnych kroków w celu postawienia diagnozy. Opiera siê na sekwencjonowaniu fragmentów DNA w próbce, których odrêbne wzory s¹ zwi¹zane z poszczególnymi nowotworami. Test Galleriego nie funkcjonuje jeszcze na rynku i jest obecnie dostêpny tylko dla uczestników badañ klinicznych GRAIL. Jeœli badanie zakoñczy siê sukcesem, mo¿e zrewolucjonizowaæ wczesn¹ diagnozê raka i uratowaæ wiele istnieñ ludzkich poprzez wystarczaj¹co szybkie rozpoznanie objawów, aby mo¿na by³o podj¹æ natychmiastowe leczenie.
Specjaliœci NHS maj¹ nadziejê, ¿e badanie mo¿e okazaæ siê szczególnie przydatne w wykrywaniu wczesnych objawów raka, które s¹ trudne do zauwa¿enia, a wiêc maj¹ gorsze wskaŸniki prze¿ycia, takie jak rak jajnika i trzustki.

Sir Simon Stevens, dyrektor naczelny NHS, powiedzia³: „Wczesne wykrywanie, szczególnie w przypadku trudnych do leczenia stanów takich jak rak jajnika i trzustki, mo¿e uratowaæ wiele istnieñ ludzkich. To obiecuj¹ce badanie krwi mo¿e zatem zmieniæ sposób postêpowania w leczeniu raka, pomagaj¹c tysi¹com osób w uzyskaniu skutecznego leczenia”. Jeœli oka¿e siê, ¿e badanie mo¿e wczeœnie wykryæ raka, stanie siê rutynowo dostêpne jeszcze w tym dziesiêcioleciu.

Brytyjskim testom zostanie poddanych 165000 osób w wieku od 50 do 79 lat. Spoœród nich 140000 bêdzie wolnych od objawów, a 25000 bêdzie mia³o zdiagnozowane objawy przez lekarza pierwszego kontaktu. Osoby bior¹ce udzia³ w próbie bêd¹ mia³y przez trzy lata prowadzone badania krwi w celu sprawdzenia, czy nie pojawiaj¹ siê u nich zmiany nowotworowe. Jeœli wyniki w 2023 r. wyka¿¹, ¿e test dzia³a, NHS zwerbuje milion nowych osób do znacznie wiêkszych badañ w 2024 i 2025 r.

Badania potencjalnie mog¹ pomóc NHS w wype³nieniu zobowi¹zania do zwiêkszenia odsetka wczeœnie zdiagnozowanych chorych na raka z 50% do 75%. Osoby, u których wykryto nowotwory w tym stadium, maj¹ od piêciu do dziesiêciu razy wiêksze szanse na prze¿ycie ni¿ osoby, u których wykryto chorobê dopiero w stadium czwartym.

Niektórzy eksperci ds. nowotworów w¹tpi¹ jednak w skutecznoœæ testu. Paul Pharoah, profesor epidemiologii nowotworów na Uniwersytecie w Cambridge, twierdzi, ¿e NHS przedwczeœnie przyst¹pi³o do badania, którego skutecznoœæ nie zosta³a jeszcze udowodniona.

„Badanie krwi Galleri jest badaniem, które byæ mo¿e jest w stanie wykryæ nowotwór we krwi u osób z wczesnym rakiem, choæ dowody, ¿e robi to skutecznie, s¹ s³abe”, powiedzia³ Pharoah. Doda³, ¿e w jednym z dostêpnych opublikowanych dokumentów na temat badañ stwierdzono, ¿e test wykrywa tylko 25% przypadków raka we wczesnym stadium i mniej ni¿ po³owê w póŸnym stadium choroby. Specjaliœci z NHS wydaj¹ siê jednak byæ dobrej myœli.

Football news:

Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault
Messi suspended for 2 matches for hitting Athletic player on the head
Cesar Aspilicueta: We are Chelsea, the club always wants to fight for all the trophies
Pep Guardiola: Man City will not sign anyone in the winter
Ronaldo's smile was like a sarcastic grimace of surrender. Tacchinardi on 0:2 with Inter
Klopp on Alisson: My God, what a goalkeeper! Needed him at 2 points Manchester United
Eldor Shomurodov: Torres and Drogba are my idols. Would like their autographs