Poland

Czy można zwolnić niektóre firmy z podatku od nieruchomości

Zamkniêta kawiarnia z powodu COVID-19

Adobe Stock

- Wójt gminy opracowa³ projekt uchwa³y w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci w 2021 roku – dla wybranych grup przedsiêbiorców z bran¿y gastronomicznej i hotelarskiej z terenu naszej gminy. Czy takie zwolnienie jest legalne? Czy mo¿na je wprowadziæ z dat¹ wsteczn¹ od 1 stycznia? Tarcza antykryzysowa da³a pewne mo¿liwoœci gminom w 2021 r. – pyta radny.

Analiza pytania wymaga wstêpnie odniesienia siê do systematyki regulacji prawnych ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z póŸn. zm.). Wskazany podatek od nieruchomoœci ma w³aœnie normatywn¹ podstawê w regulacjach tej w³aœnie ustawy.

W oparciu o upowa¿nienie ustawowe zawarte w art. 5 tej ustawy, rada gminy w drodze uchwa³y okreœla wysokoœæ stawek podatku od nieruchomoœci, z tym ¿e stawki nie mog¹ przekroczyæ rocznie okreœlanych pu³apów w specjalnych obwieszczeniach ministra finansów. Z ustawy tej wynikaj¹ tak¿e pewne mo¿liwoœci stosowania ró¿nego typu zwolnieñ w owym podatku. Ustawodawca przewidzia³ bowiem zarówno obligatoryjne zwolnienia ustawowe (art. 7 ust. 1 ww. ustawy), jak i mo¿liwoœæ wprowadzenia zwolnieñ fakultatywnych – do czego uprawnia art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Czytaj tak¿e: O umorzeniu podatku od nieruchomoœci decyduje wójt, a nie rada gminy

Z punktu w...

Football news:

Arsenal have never won against Burnley in their last three games. Before that, there was a series of 11 wins
Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?