Poland

Czy można rozwiązać umowę zlecenia z datą wsteczną?

Adobe Stock

- Zawar³em na rok (od 1 kwietnia 2020 r. do 1 kwietnia 2021 r.) umowê zlecenie na przeprowadzenie warsztatów. 3 lutego 2021 r. otrzyma³em od zleceniobiorcy pismo, ¿e przebywa od 1 stycznia 2021 r. na zwolnieniu lekarskim i prosi o rozwi¹zanie umowy z dniem 31 grudnia 2020 r. Od pocz¹tku roku 2021 r. warsztaty nie odbywa³y siê. W umowie zlecenia nie ma ¿adnego zapisu dotycz¹cego okresu wypowiedzenia. Czy mo¿na rozwi¹zaæ umowê zlecenia z dniem 31 grudnia 2020 r. tj. cofaj¹c siê dwa miesi¹ce wstecz (pismo by³oby z dat¹ 1 marca 2021 r.)?

Je¿eli zleceniobiorca wys³a³ pismo wypowiadaj¹ce umowê zlecenia, to oœwiadczenie to by³o skuteczne z momentem, gdy zleceniodawca siê z nim zapozna³. Zgodnie z art. 746 ustawy z 23 kwietnia 1963 r. - Kodeks cywilny (dalej k.c.) umowa zlecenia mo¿e byæ rozwi¹zan¹ przez ka¿d¹ ze stron w ka¿dym czasie. Przy czym k.c. nie przewiduje ¿adnego okresu wypowiedzenia.

Nie ma prawnych przeciwwskazañ do potwierdzenia rozwi¹zania umowy z dat¹ wsteczn¹ (chocia¿ przepisy k.c. takiego potwierdzenia nie wymagaj¹). Mo¿liwe jest te¿ rozwi¹zanie umowy za porozumieniem stron. By³aby to forma rozwi¹zania umowy korzystna dla obu stron umowy. Wówczas porozumienie w sprawie rozwi¹zania kontraktu (z dat¹ wsteczn¹) zast¹pi³oby pismo o potwierdzeniu rozwi¹zania umowy. Jednoczeœnie umo¿liwi³oby wzajemne rozliczenie siê stron tego kontraktu.

Czytaj te¿: Wypowiedzenie umowy zlecenia w ka¿dym czasie

Warto wskazaæ, ¿e S¹d Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 lipca 2019 r. (sygn. ...

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored