Poland

Czy można cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku?

- Czy pracownik po zakoñczeniu wspó³pracy z firm¹ mo¿e ¿¹daæ usuniêcia wszystkich materia³ów firmy, w tym klipów reklamowych?

Nie, o ile pracownik udzieli³ wczeœniej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku. Ma on jednak prawo cofn¹æ w ka¿dym czasie zgodê na wykorzystanie wizerunku, nawet jeœli strony zastrzeg³y na t¹ okolicznoœæ stosown¹ karê umown¹ lub inne œwiadczenie gwarancyjne. Nie mo¿na bowiem zrzec siê dobra osobistego jakim jest wizerunek. Cofniêcie zgody na rozpowszechnianie wizerunku mo¿e usprawiedliwiaæ zakoñczenie przez pracownika wspó³pracy z firm¹.

W przypadku jednak, gdy odwo³anie zgody nast¹pi po pojawieniu siê materia³ów reklamowych z jego wizerunkiem nale¿y uznaæ, ¿e firma dzia³a³a w zakresie udzielonej zgody z art. 81 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poniewa¿ odwo³anie udzielonej uprzednio zgody wywo³uje skutek jedynie na przysz³oœæ.

Wykorzystanie przez pracodawcê wizerunku pracownika bez jego zgody wi¹¿e siê z surowymi konsekwencjami, wynikaj¹cymi nie tylko z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale równie¿ z przepisów dotycz¹cych dóbr osobistych.

Autor jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Hryniów, £ebek i Partnerzy

Podstawa prawna: Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2019 r., poz. 1231 ze zm.)

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation