Poland

Czy minister Gut-Mostowy złamał ustawę antykorupcyjną?

Andrzej Gut-Mostowy (z prawej) kilka dni temu uczestniczy³ w rozmowach ze œrodowiskiem narciarskim, które protestowa³o przeciwko zamykaniu stoków.

Forum, Marcin Szkodziñski

Wiceminister rozwoju twierdzi, ¿e udzia³y w spó³kach odda³ ¿onie. Problem w tym, ¿e ma z ni¹ wspólnotê maj¹tkow¹.

W oœwiadczeniu maj¹tkowym z³o¿onym 14 stycznia tego roku – tu¿ po objêciu stanowiska w rz¹dzie – wiceminister Andrzej Gut-Mostowy wpisa³ (pod odpowiedzialnoœci¹ karn¹ za sk³adanie fa³szywych zeznañ), ¿e w dwóch spó³kach prawa handlowego posiada po 10 proc. udzia³ów i wk³adu. Taki limit ustala ustawa antykorupcyjna.

Wedle ogólnodostêpnych danych przed wejœciem do rz¹du Gut-Mostowy mia³ w spó³ce jawnej Saba³a w Zakopanem (nale¿y do niej hotel na Krupówkach i karczma) 47 proc. wk³adu. Kolejne 3 proc. posiada³a jego ¿ona Bo¿ena, z któr¹ ma wspólnotê maj¹tkow¹. Razem ma³¿onkowie posiadali 50 proc. W kolejnej spó³ce Witów Ski (stacja narciarska w Witowie na Podhalu) minister mia³ 299 udzia³ów (51 proc. – pakiet wiêkszoœciowy) wartych ponad 3 mln z³ – najwiêcej spoœród wszystkich oœmiu wspólników.

Zapytaliœmy ministra, komu i kiedy odsprzeda³ udzia³y w spó³kach, by osi¹gn¹æ ustawowe 10 proc. W pi¹tek po po³udniu otrzymaliœmy zaskakuj¹c¹ odpowiedŸ.

„W spó³ce z o.o. Witów Ski posiadam 10 proc. udzia³ów, co nie narusza zakazu posiadania wiêcej ni¿ 10 proc. udzia³ów w kapitale zak³adowym okreœlonego w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne. Spó³ka Saba³a jest natomiast spó³k¹ jawn¹, a sam fakt bycia wspólnikiem spó³ki jawnej nie stanowi naruszenia zakazów okreœlonych przepisach powo³anej ustawy. Dopuszczalny limit posiadanych udzia³ów i akcji nie dotyczy spó³ki jawnej" – t³umaczy³ Gut-Mostowy za poœrednictwem biura prasowego resortu.

Tyle ¿e opinia wiceministra, ¿e jako wspólnik spó³ki jawnej nie podlega ustawie antykorupcyjnej, k³óci siê z danymi, które sam poda³ w oœwiadczeniu maj¹tkowym ze stycznia tego roku. Minister Gut-Mostowy wpisa³ bowiem, ¿e w obu spó³kach, w tym jawnej Saba³a, posiada wymagane 10 proc. Oœwiadczenie podpisa³, wiedz¹c, ¿e za k³amstwo mo¿e mu groziæ do piêciu lat wiêzienia. Kiedy wytknêliœmy mu niekonsekwencjê, w sobotê napisa³, ¿e „po zmianie umowy spó³ki z 13.01. zawartej notarialnie" jego wk³ady w spó³ce jawnej Saba³a wynosz¹ 10 proc. A wiêkszoœæ posiadanego wk³adu przekaza³ ¿onie. Podkreœli³, ¿e „wszystkie informacje w moich oœwiadczeniach maj¹tkowych od 2005 roku jako pos³a, a tak¿e oœwiadczenie maj¹tkowe jako sekretarza stanu ze stycznia 2020 s¹ zgodne z prawd¹ i w³aœciwymi przepisami. Stosowne organy i s³u¿by nie wnosi³y zastrze¿eñ".

Co sta³o siê z wiêkszoœciowymi udzia³ami w kapitale zak³adowym Witów Ski, które stopnia³y z 299 do 58 udzia³ów? Minister przyznaje, ¿e „udzia³y darowa³ ¿onie w formie aktu notarialnego". Teraz to Bo¿ena Gut-Mostowy ma w stacji narciarskiej 51 proc. udzia³ów. Zapewni³ te¿, ¿e ani on, ani jego ¿ona „nie ingerowali w proces podejmowania decyzji dotycz¹cych bran¿y narciarskiej".

Czy darowanie udzia³ów ¿onie, z któr¹ ma siê wspólnoœæ ma³¿eñsk¹, jest zgodna z ustaw¹ antykorupcyjn¹? Gut-Mostowy twierdzi, ¿e jej nie z³ama³.

„Przy ustalaniu limitu posiadanych udzia³ów w spó³ce z o.o. przez osobê zajmuj¹c¹ kierownicze stanowisko pañstwowe nie sumuje siê ich z udzia³ami posiadanymi przez ma³¿onka w tej samej spó³ce, równie¿ w przypadku gdy miêdzy ma³¿onkami istnieje ustrój wspólnoœci ustawowej ma³¿eñskiej" – wyjaœnia „Rzeczpospolitej".

Tyle tylko, ¿e prawnicy s¹ odmiennego zdania. – W przypadku gdy prawa te by³y objête wspólnoœci¹ maj¹tkow¹, to nale¿y wy³¹czyæ je z maj¹tku wspólnego na rzecz maj¹tku odrêbnego ma³¿onka. W mojej bowiem ocenie je¿eli funkcjonariusz bêdzie wspó³w³aœcicielem akcji (udzia³ów) lub bêd¹ one objête wspólnoœci¹ maj¹tkowa jego i wspó³ma³¿onka, to w przypadku przekroczenia wartoœci wskazanych w ustawie naruszy on zakaz – stwierdza dr hab. Jakub Jan Ziêty, radca prawny.

CBA nie odpowiedzia³o nam, czy kontrowa³o maj¹tek wiceministra w kwestii zrzeczenia siê udzia³ów na rzecz ¿ony.

Football news:

Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017
Manchester United will not give van de Beek on loan. The club wants to keep the squad to fight for trophies
Pep about the Super League: We can't lose the national leagues. To create a super-Premier League, you need to reduce the number of participants
Derby midfielder Ayb has admitted to being depressed. Bellerin and Abraham supported the player
Liverpool scored 21 points less after 19 rounds of the Premier League than in the championship season. Only Chelsea have ever had a bigger difference
El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever