Poland

Czy mapa na snapchacie pomaga pedofilom

Bezpieczeñstwo

Snapchat

Snapchat

AdobeStock

U¿ytkownik serwisu spo³ecznoœciowego musi byæ œwiadom wad i zalet ukrycia swojej lokalizacji.

Nowe technologie bez w¹tpienia u³atwiaj¹ ¿ycie miliardom ludzi na ca³ym œwiecie. Nios¹ jednak pewne zagro¿enia, zw³aszcza dla najm³odszych u¿ytkowników, nieœwiadomych niebezpieczeñstwa.

iGen siê zna

Urodzonych po 1995 r. nazywa siê pokoleniem iGen. Autork¹ okreœlenia jest amerykañska psycholog Jean M. Twenge. Jej zdaniem na okres dorastania tych osób na³o¿y³ siê gwa³towny rozwój bran¿y IT – m.in. wprowadzenia na rynek smartfonów. Efektem jest wyj¹tkowa bieg³oœæ pokolenia iGen w œwiecie nowych technologii. Profile na portalach spo³ecznoœciowych zak³adaj¹ coraz m³odsi. Ju¿ w 2011 r. w Stanach Zjednoczonych z Facebooka korzysta³o wiêcej ni¿ 12,5 mln osób poni¿ej 13. roku ¿ycia – granicy wiekowej wyznaczonej przez serwis.

Kolejn¹ aplikacj¹ ciesz¹c¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ na œwiecie jest Snapchat. U¿ywa go prawie 8 mln dzieci poni¿ej 11. roku ¿ycia.

Snapchat od 2017 r. oferuje swoim u¿ytkownikom tzw. Snap Mapê. Dwa lata po wprowadzeniu funkcji republikañska senator ze Stanów Zjednoczonych Marsha Blackburn nazwa³a j¹ wymarzonym narzêdziem dla pedofilów. Stwierdzenie nie wydaje siê bezpodstawne. Snap Mapa to mapa termiczna, która pokazuje zagêszczenie u¿ytkowników aplikacji na ca³ym œwiecie. Klikaj¹c w konkretn¹ lokalizacjê, mo¿na obejrzeæ zdjêcia i nagrania dodane w okolicy do tzw. Stories. Co wiêcej, funkcja pozwala œledziæ swoich znajomych z ogromn¹ dok³adnoœci¹. Istnieje mo¿liwoœæ zablokowania swojej lokalizacji w trybie Ghost Mode.

– Wielkie serwisy czêsto dodaj¹ do aplikacji funkcje, z których wiêkszoœæ u¿ytkowników, a zw³aszcza dzieci, nie jest œwiadoma. Pole do zagro¿eñ jest wiêc oczywiste. Z naszych badañ wynika, ¿e 47 proc. uczniów nigdy nie uczy³o siê w szkole o cyberbezpieczeñstwie. Wed³ug danych z 2016 r. wynika, ¿e 53 proc. rodziców ustali³o w domu jakiekolwiek zasady dotycz¹ce korzystania z internetu, a 23 proc. w ogóle na ten temat z dzieæmi nie rozmawia³o – mówi³ „Rzeczpospolitej" Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Si³ê.

Przy zak³adaniu konta w aplikacji u¿ytkownik mo¿e zdecydowaæ, czy jego lokalizacja bêdzie wyœwietlana, ale ma³e dzieci czêsto bez wiedzy rodziców akceptuj¹ wszystkie okienka, które im wyskakuj¹. Ponadto dzieci mog¹ tak¿e dodawaæ do znajomych losowe osoby i akceptowaæ zaproszenia od niezidentyfikowanych u¿ytkowników.

– Trzeba uczulaæ dzieci na to, by we wszelkich serwisach spo³ecznoœciowych i aplikacjach akceptowa³y najlepsze kole¿anki i kolegów, a nie osoby sobie nieznane b¹dŸ przypadkowo „spotkane" w internecie – apeluje rzecznik praw dziecka.

W czasach szybko postêpuj¹cej technologii kolejnym wyzwaniem dla opiekunów dzieci jest nad¹¿anie za zmianami. Inaczej najm³odsi mog¹ byæ nara¿eni na niebezpieczeñstwo, zw³aszcza ¿e regulacje prawne nie daj¹ stuprocentowej gwarancji ochrony. – W prawie karnym s¹ takie pojêcia, jak zniewa¿enie (art. 216. kodeksu karnego), znies³awienie(art. 212. k.k.), b¹dŸ stalking, czyli nêkanie (art. 190a k.k.). W 2010 r. pojawi³ siê tak¿e paragraf na uwodzenie dzieci online (art. 200a k.k.). Na jego podstawie karane jest ju¿ samo nawi¹zanie kontaktu w celu wykorzystania. Nie musi dojœæ do samych czynów, które s¹ objête osobnymi regulacjami – komentuje Szymon Wójcik.

Zdaniem specjalisty s¹ to jednak sprawy trudne do wykrycia, miêdzy innymi dlatego, ¿e ochrona wizerunku i dóbr osobistych ma odzwierciedlenie w prawie cywilnym. Dochodzenie roszczeñ od innego u¿ytkownika wymaga wiêc przede wszystkim wiedzy o nim, a tak¿e wytoczenia procesu.

Remedium

Ekspert podkreœla, ¿e do zmian mog¹ prowadziæ naciski na wielkie serwisy, by zmieni³y swoj¹ politykê. Takie organizacje jak FDDS dziêki swojej obecnoœci na forum europejskim mog¹ realnie wp³ywaæ na korporacje.

Szymon Wójcik podkreœla, ¿e naciski spo³eczne s¹ czêsto bardziej efektywne od prawa. Jego zdaniem nie znaczy to jednak, ¿e kwestie prawne mo¿na zaniedbaæ. Wrêcz przeciwnie, organy œcigania powinny mieæ osoby wyspecjalizowane w zwalczaniu tego rodzaju przestêpstw.

Marek Michalak , by³y rzecznik praw dziecka

Dzieci nale¿y chroniæ, bo s¹ najbardziej nara¿one na ró¿ne niebezpieczeñstwa, a nie zawsze maj¹ œwiadomoœæ konsekwencji swoich dzia³añ.

Nawet najm³odsi znaj¹ technologiê czêsto lepiej od swoich rodziców, nauczycieli. To my jednak musimy byæ wyczuleni na niew³aœciwe treœci.

Ochrona rodzicielska nie wystarczy. Potrzebujemy edukacji od najm³odszych lat. Zapewnienie odpowiednich warunków prawnych i spo³eczno-publicznych nale¿y do pañstwa. Jeœli ono nie jest w stanie inicjowaæ zmian, powinno wspieraæ zajmuj¹ce siê tym organizacje pozarz¹dowe i fundacje. Z tym bywa ró¿nie. Dochodzi do krzywdzenia dzieci zarówno w sferze wirtualnej, jak i rzeczywistej. Widzimy jak¹œ niemoc w³adzy. Na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals