Poland

Czy faktura bez daty płatności da ulgę w PFRON?

Adobe Stock

Firma zatrudniaj¹ca osoby niepe³nosprawne nie mo¿e wystawiæ nabywcy jej us³ug informacji o obni¿eniu wp³aty na fundusz niepe³nosprawnych, jeœli otrzyma fakturê bez terminu p³atnoœci.

- Mam w¹tpliwoœci dotycz¹ce zasad wystawiania ulg we wp³atach na PFRON. Czy mamy obowi¹zek wystawiæ tak¹ ulgê w oparciu o fakturê gotówkow¹, która nie ma w treœci okreœlonego terminu p³atnoœci? Faktura zawiera tylko informacjê, ¿e zosta³a op³acona gotówk¹ – pyta czytelniczka.

Firma nie ma obowi¹zku wystawiaæ informacji o uldze w takim przypadku. Takiej odpowiedzi udzieli³ 24 lutego br. Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepe³nosprawnych.

PFRON wskaza³, ¿e ustawowym warunkiem niezbêdnym do nabycia prawa do obni¿enia wp³at na PFRON na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 426 ze zm.) jest m.in. uregulowanie nale¿noœci za zakup produkcji lub us³ugi w terminie okreœlonym na fakturze. Nale¿y to rozumieæ w ten sposób, ¿e je¿eli dojdzie do uregulowania nale¿noœci za zakup produkcji lub us³ugi, ale termin p³atnoœci nie zostanie okreœlony na fakturze dokumentuj¹cej taki zakup, to sprzedaj¹cy nie ma podstaw prawnych do wystawienia informacji o kwocie obni¿enia wp³at na PFRON (INF-U). Brak wskazania na fakturze terminu p³atnoœci za zakup produkcji lub us³ugi uniemo¿liwia równie¿ potwierdzenie faktu, czy zakup zosta³ dokonany terminowo.

Jednoczeœnie PFRON wskazuje, ¿e powy¿sze wy³¹czenie nie oznacza, ¿e sprzedaj¹cy nie mo¿e wystawiaæ faktur bez terminu p³atnoœci. Jednak nabywca nie mo¿e wówczas oczekiwaæ nabycia prawa do obni¿enia wp³aty na PFRON z tytu³u dokonanego zakupu produkcji lub us³ugi.

Znajduje to potwierdzenie w treœci informacji o kwocie obni¿enia wp³at na PFRON (INF-U), której wzór okreœla za³¹cznik do rozporz¹dzenia ministra rodziny, pracy i polityki spo³ecznej z 27 wrzeœnia 2018 r. w sprawie informacji dotycz¹cych kwot obni¿enia wp³at na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obni¿enia (DzU poz. 1858). W punkcie b w czêœci „Oœwiadczenia koñcowe" sprzedaj¹cy potwierdza, ¿e zakup w³asnej produkcji lub w³asnych us³ug, który uprawnia do obni¿enia, zosta³ potwierdzony faktur¹ z konkretnego dnia, o konkretnym znaku oraz z konkretnym terminem p³atnoœci. Brak okreœlenia terminu p³atnoœci na fakturze dokumentuj¹cej zakup produkcji lub us³ugi uniemo¿liwia wype³nienie pozycji dotycz¹cej wskazania konkretnej daty terminu p³atnoœci oraz stwierdzenie, czy zakup zosta³ dokonany terminowo.

Autorka jest w wiceprezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepe³nosprawnych

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals