Poland

Czy elitarna jednostka policji została zdekonspirowana?

S³u¿by mundurowe

Z powodu dekonspiracji czêœæ policjantów bêdzie teraz wy³¹czona z bie¿¹cej s³u¿by

Fotorzepa. Jerzy Dudek

Dekonspiracja i mo¿liwy odwet ze strony grup przestêpczych – to konsekwencje nierozwa¿nego w³¹czenia antyterrorystów do rozbijania protestu kobiet.

Decyzja o skierowaniu policjantów z Centralnego Oddzia³u Kontrterrorystycznego BOA do „zabezpieczenia” manifestacji spowodowa³a, ¿e ta elitarna jednostka u¿ywana do najtrudniejszych i tajnych operacji, zosta³a faktycznie zdekonspirowana – uwa¿aj¹ nasi rozmówcy ze s³u¿b. Reperkusje mog¹ wykraczaæ poza kraj – centralne BOA jest bowiem jedn¹ z 35 jednostek policyjnych wchodz¹cych w sk³ad unijnej grupy zadaniowej ATLAS powo³anych m.in. do fizycznego zwalczania terroryzmu.

Fatalne skutki

Grupê mê¿czyzn w cywilnych ubraniach, bez policyjnych oznak, z pa³kami teleskopowymi w rêkach w³¹czono do „zabezpieczenia” protestu w Warszawie. Awantura wybuch³a kiedy na Placu Powstañców jeden z demonstruj¹cych próbowa³ wyszarpn¹æ pa³kê, trzymaj¹cy ni¹ odwraca siê, i zaczyna ok³adaæ ni¹ kolejne osoby.

Dziœ wiadomo, ¿e skierowano tam policjantów z elitarnej centralnej jednostki BOA, przeznaczonej do m.in. zatrzymywania czy konwojowania najgroŸniejszych przestêpców, uwalniania zak³adników czy zatrzymywania terrorystów. Decyzja, do której dziœ nikt siê nie przyznaje spowodowa³a kolosalne szkody: przeciwko policjantom ruszy³a fala hejtu, ich dane zaczêto publikowaæ w sieci, co sta³o siê groŸne tak¿e dla ich rodzin.

S¹ doniesienia do prokuratury – minister sprawiedliwoœci poleci³ œcigaæ osoby które upubliczni³y nazwiska i adresy funkcjonariuszy. Z kolei pose³ Micha³ Szczerba doniós³ na tajniaka, który pa³owa³ ludzi.

- Powinno byæ jeszcze œledztwo o przekroczenie uprawnieñ przez kierownictwo policji, które wyda³o tu rozkaz u¿ycia centralnego BOA – twierdz¹ nasi rozmówcy.

- Ludzie maj¹ ¿al do dowódcy, ¿e ich wsadzi³ „na minê”. Straciliœmy zaufanie, presti¿, atmosfera w jednostce jest fatalna – s³yszymy od jednego z antyterrorystów. Ujawnienie nazwisk czy twarzy antyterrorysty oznacza dekonspiracjê. - A wtedy konieczne jest zapewnienie jemu i jego rodzinie ochrony, wys³anie na urlop czy przeniesienie do innego s³u¿bowego lokum. I to nie teoria – zaznacza.

To nie koniec k³opotów. Centralny oddzia³ BOA jako jedyny z kraju wchodzi do grupy ATLAS, która ma wspieraæ sojuszników w razie ataku terrorystycznego na du¿¹ skalê. - To wymiana sprzêtu, wiedzy, ale i wspólne skoordynowane operacje w sytuacji gdyby zagro¿enie terrorystyczne dotyczy³o kilku pañstw – wyjaœnia nam jeden z antyterrorystów.

To nie teoria. Np. gdy w listopadzie 2015 r dosz³o do zamachów we Francji, w stan najwy¿szej gotowoœci zosta³y postawione jednostki AT pañstw oœciennych. W lipcu 2016 r. podczas zamachu w centrum handlowym w Monachium szybciej ni¿ centralna jednostka AT z Niemiec przyby³a jednostka austriacka – EKO COBRA, czyli jednostka oœciennego pañstwa sojuszniczego. A do szybkiego przybycia by³a gotowa jednostka URNA z Czech.

- Teraz, z powodu dekonspiracji, i co oczywiste kontroli i najpewniej prokuratorskiego œledztwa, czêœæ policjantów bêdzie wy³¹czona z bie¿¹cej s³u¿by. Jednostka utraci³a zdolnoœæ bojow¹ – uwa¿a jeden z funkcjonariuszy.
Pos³anie ludzi z BOA w t³um, i dekonspiracja niektórych z nich ma te¿ inny aspekt.

-Wiêkszoœæ dzia³añ BOA jest wymierzona w zorganizowane gangi, wobec czego nale¿y siê liczyæ z dzia³aniami odwetowymi - mo¿liwe ataki na mieszkania, rodziny, dzieci w szko³ach itp. – mówi nam jeden z by³ych szefów AT. Inne niebezpieczeñstwo: - Wielu z BOA bierze udzia³ jako nieetatowi przykrywkowcy we wspieraniu operacji niejawnych. Pracuj¹ wtedy na dokumentach legalizacyjnych, i to te¿ mo¿e mieæ powa¿ne skutki ze strony cz³onków rozpracowywanych grup. Innymi s³owy - same straty – ocenia.

Dzia³aj¹ odruchowo

Policja broni koncepcji u¿ycia BOA. Rzecznik KSP zaznacza, ¿e antyterrorysta u¿y³ pa³ki w reakcji na to jak ktoœ próbowa³ mu j¹ wyrwaæ. - Antyterroryœci wspierali tak¿e zabezpieczenie np. 11 listopada. Przygotowuj¹c plan operacji s¹ brane pod uwagê ró¿ne warianty, w tym atak kiboli. A kiedyœ we Wroc³awiu na marszu LGBT policjanci wychwycili szaleñca z no¿em – s³yszymy od oficera KGP.

Ale Marek Biernacki, pose³ PSL-Kukiz15 i by³y koordynator ds. s³u¿b specjalnych w rz¹dzie Donalda Tuska ocenia, ¿e wys³anie antyterrorystów do ochrony pokojowych protestów to ogromny b³¹d. - Oni tego nie potrafi¹, nie s¹ do tego wyszkoleni. S¹ wyspecjalizowanymi do neutralizowania najgroŸniejszych przestêpców posiadaj¹cych broñ. Sposób ich dzia³ania najlepiej pokazuj¹ zatrzymania w ich wykonaniu, s¹ ostre i brutalne - mówi Biernacki. - Uwa¿am, ¿e wykorzystano ich przez policyjnych szefów, by popisaæ siê przed ministrami, i ich zdekonspirowano. To trzeba wyjaœniæ – dodaje.

Zdaniem doœwiadczonych AT-owców u¿ycie takiej jednostki w t³umie niemal zawsze oznacza nieszczêœcie dla kogoœ z t³umu, albo któregoœ z antyrterrorystów. - Oprócz pa³ki, oni u¿yli te¿ granatów hukowo i b³yskowych, jakie wykorzystuje siê np. przeciwko terroryœcie ¿eby go sparali¿owaæ. U¿ywanie w t³umie jest groŸne – uwa¿a jeden z AT.

Nasi rozmówcy z policji twierdz¹, ¿e w feralnym dniu by³o w dyspozycji ok. 3,5 tys. funkcjonariuszy i nie by³o potrzeby u¿ycia antyterrorystów – dlatego wiceszef sto³ecznej policji ds. kryminalnych nie umieœci³ ich w pocz¹tkowym wariancie zabezpieczenia protestu. - Musia³ dopisaæ na polecenie prze³o¿onych, w tym komendanta sto³ecznego i g³ównego. By³o sterowanie rêczne – sugeruj¹ nasz Ÿród³a.

Dlaczego szef BOA Dariusz Ziêba siê nie postawi³? - Oddelegowa³ ludzi przekonany, ¿e bêd¹ neutralizowaæ bojówki kibolskie, jak 30 paŸdziernika i 11 listopada – s³yszymy od osoby znaj¹cej dowódcê.

- BOA wys³ano niezgodnie z ich przeznaczeniem i zakresem obowi¹zków. Wpuszczono ich w œrodek t³umu bez wskazania celu. To jakby policjantowi z ruchu drogowego kazaæ szturmowaæ samolot z terrorystami czy zak³adnikami – dodaje inny z oficerów.

Np. we Francji podobnej komórce dopisano ten zakres obowi¹zków, ale kiedy spodziewano siê wielkich demonstracji w których mogli wzi¹æ udzia³ ukryci zwolennicy ISIS np. pasem szahida. Ale czekali w odwodzie, i mieli wejœæ, po tym jak wywiadowcy sprawdzili i wskazali im cel – t³umaczy nasz rozmówca.

Na nagranych filmach widaæ, ¿e policjanci z BOA nie bardzo wiedzieli co robiæ, w jakiej taktyce dzia³aæ.

- Antyterrorysta ma nawyk, ¿e je¿eli wchodzi, bo jest przeciwnik, który mo¿e zaatakowaæ. Ka¿dy gwa³towny ruch, powoduje b³yskawiczn¹ reakcjê i obezw³adnienie, dzia³aj¹ z automatu. St¹d to ok³adanie pa³ka, gdy ktoœ próbowa³ j¹ wyrwaæ. Nie chodzi o to, ¿eby ich usprawiedliwiaæ, ale ¿eby zrozumieæ – mówi jedne z by³ych AT.

Football news:

Arthur scored for Juventus for the first time. He is playing his 19th game for the club
Chelsea fans supported Lampard with the We Believe in Frank banner. Then. Now. Always
Real Madrid DIRECTOR Butragueno: Everyone knows what Zidane means to us. Rumors appear when there are no wins
Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry