Poland

Czy dwie fryzjerki mogą mieć jedną księgę?

Adobe Stock

Przepisy nie daj¹ prawa do korzystania z jednej ewidencji przez dwie osoby fizyczne prowadz¹ce razem dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ka¿da z nich powinna wiêc we w³asnym zakresie ujmowaæ przychody i koszty.

- Wraz z kole¿ank¹ prowadzê od 1 stycznia br. salon fryzjerski. Nie mamy popisanej umowy spó³ki, ale umowê o wspólnym przedsiêwziêciu. Poza prowadzeniem tego salonu fryzjerskiego, ani ja, ani kole¿anka nie prowadzimy ¿adnej innej dzia³alnoœci gospodarczej. Czy post¹pi³yœmy prawid³owo zak³adaj¹c jedn¹ podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów? – pyta czytelniczka.

Osoby fizyczne, przedsiêbiorstwa w spadku, spó³ki cywilne osób fizycznych, spó³ki cywilne osób fizycznych i przedsiêbiorstwa w spadku, spó³ki jawne osób fizycznych oraz spó³ki partnerskie, wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, s¹ obowi¹zane prowadziæ podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów albo ksiêgi rachunkowe, zgodnie z odrêbnymi przepisami, w sposób zapewniaj¹cy ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokoœci nale¿nego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a tak¿e uwzglêdniaæ w ewidencji œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych informacje niezbêdne ...

Football news:

Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City
Fortune has issued a form in support of the pubs of Dusseldorf. It is stylized as a uniform of waiters
PSG wants to sign Messi, Depay, Wijnaldum, Alaba and Hyusay as free agents
Stefano Pioli: Milan must step on the gas. The match with Roma will be for 6 points
Guardiola about 2:1 with West Ham: City realized that a beautiful victory is not worth waiting for, after 15 minutes
Ter Stegen finished the warm-up ahead of schedule due to pain in his hand, but left in the start for Seville
Man City have not lost in 27 consecutive games. Best streak since 2017