Poland

Czy dojna krowa straci mleko

Adobe Stock

Mo¿e jest coœ w ostrze¿eniach bankowców, ¿e zbytnie dojenie ich bran¿y odbije siê kiedyœ czkawk¹ polskiej gospodarce?

Strach zafrasowaæ siê sytuacj¹ banków, by ktoœ nie dorobi³ cz³owiekowi gêby obroñcy banksterów. Po czêœci ma to uzasadnienie psychologiczne: wierzyciel pukaj¹cy co miesi¹c do drzwi, by odebraæ potê¿n¹ czêœæ pensji, staje siê wrogiem. A i œrodowisko bankowe samo sobie winne, bo latami przymyka³o oko, gdy ktoœ, goni¹c za wyœrubowanymi celami sprzeda¿owymi, szed³ na skróty, nie dbaj¹c o d³ugofalowy interes klientów. Brak empatii wobec bran¿y nie martwi³by mnie zupe³nie, gdyby od jej losu nie zale¿a³a kondycja polskiej gospodarki i jej zdolnoœæ do inwestycji.

Dochodzi do sytuacji paradoksalnej: stopy procentowe banku centralnego spad³y nominalnie niemal do zera, ale fala kredytów nie ruszy³a. Np. hipoteczne sta³y siê mniej dostêpne, bo w kryzysie banki odciê³y od nich czêœæ zagro¿onych zawodów, zaczê³y te¿ ¿¹daæ wiêkszego wk³adu w³asnego. Ale g³ównym powodem jest to, ¿e czêœæ odsetkowa ceny kredytu przesta³a wystarczaæ nawet na pokrycie podatku bankowego, jaki bank – zarabia czy nie – musi od niego zap³aciæ. Banki winduj¹ wiêc mar¿e i inne op³aty, by to trwaj¹ce od 2016 r. dojenie przez pañstwo (wtedy wprowadzono podatek bankowy) sobie zrekompensowaæ. W 2020 r. jednak ta niegdyœ bardzo dochodowa bran¿a mo¿e – co przyzna³ sam prezes NBP – zysków nie przynieœæ. Sytuacja ta wp³ynie zapewne na szybsze wypadanie z rynku banków spó³dzielczych, zbyt ma³ych, by sobie w tych warunkach radziæ. Przede wszystkim jednak – na wyprzeda¿ banków spoza pierwszej dziesi¹tki najwiêkszych. Skutek: mniejsza konkurencja i jeszcze wiêksza ³atwoœæ windowania op³at.

Najlepszym klientem banku sta³ siê rz¹d, bo choæ rentownoœæ jego papierów skarbowych jest bardzo niska, to w³adza zwolni³a je z podatku bankowego. Bardziej siê op³aca kredytowaæ bud¿et ni¿ gospodarkê: firmy i konsumentów. Ot, polski paradoks.

Zreszt¹ firmy na razie po kredyt nie startuj¹ masowo. Recesja i pandemia to z³y moment na start inwestycji. Rentowne firmy maj¹ zaœ na kontach w³asn¹ gotówkê. Zastukaj¹ do drzwi banków, gdy pandemia bêdzie ju¿ tylko z³ym wspomnieniem i gospodarka od¿yje. Wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e choæ s¹ projekty inwestycyjne i chêæ do brania kredytów, to zdolnoœæ ich sfinansowania bêdzie ograniczona. Dojna krowa, jak¹ siê sta³ dla pañstwa sektor bankowy, straci mleko albo bêdzie dawaæ go zbyt ma³o, by zaspokoiæ apetyt polskiej gospodarki.

Football news:

Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January
Solskjaer compared Fernandes to Ronaldo: Bruno has the same influence on Manchester United. The team is more important to him than he is
Villas-Boas on The Best: the Scandal that Tuchel did not enter the top 5 coaches. Bielsa won the championship