Poland

Czternasta emerytura w listopadzie - prezydent podpisał ustawę

Andrzej Duda

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Prezydent Andrzej Duda podpisa³ ustawê o dodatkowym rocznym œwiadczeniu pieniê¿nym dla emerytów i rencistów. Tzw. czternasta emerytura ma byæ wyp³acana w listopadzie w wysokoœci minimalnej emerytury, wynosz¹cej 1250 z³otych. Jednak nie wszyscy emeryci otrzymaj¹ tak¹ kwotê.

"Czternastkê" w wysokoœci 1250 z³otych otrzymaj¹ seniorzy pobieraj¹cy œwiadczenie w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 2900 z³otych brutto. W przypadku emerytów i rencistów z wy¿szymi œwiadczeniami stosowana bêdzie zasada z³otówka za z³otówkê, co oznacza, ¿e czternasta emerytura bêdzie pomniejszana o kwotê przekroczenia ponad 2900 z³. Oko³o pó³ miliona emerytów, pobieraj¹cych najwy¿sze œwiadczenia, w ogóle nie otrzyma "czternastki".

Pieni¹dze otrzymaj¹ emeryci i renciœci podlegaj¹cy ZUS, KRUS, zak³adom emerytalnym MSWiA i MON. Dostan¹ je m.in. osoby, które pobieraj¹ zasi³ki przedemerytalne, rentê socjaln¹, nauczycielskie œwiadczenie kompensacyjne, rodzicielskie œwiadczenie uzupe³niaj¹ce oraz rentê inwalidów wojennych i wojskowych.

Czternasta emerytura ma byæ wyp³acana wraz z listopadow¹ emerytur¹ i rent¹ (w niektórych przypadkach tak¿e w grudniu i styczniu).

Zgodnie z szacunkami, czternastki otrzyma 9,1 mln osób. Rz¹d przeznaczy³ na ten cel oko³o 11 miliardów 400 tysiêcy z³otych.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals