Poland

Czesi proszą Polskę, Niemcy i Szwajcarię o pomoc

W ostatnich tygodniach licz¹ce 10,7 mln mieszkañców Czechy by³y jednym z najbardziej dotkniêtych epidemi¹ na œwiecie krajem.

Wiele szpitali regionalnych, przyt³oczonych nap³ywem zaka¿onych, musia³o przenosiæ pacjentów do innych placówek, ale mo¿liwoœci te zawêzi³y siê wraz ze zmniejszeniem siê liczby miejsc w ca³ym kraju.

Du¿a liczba nowo zaka¿onych pacjentów zwiêkszy³a obci¹¿enie systemu opieki zdrowotnej, a liczba pacjentów wymagaj¹cych hospitalizacji roœnie - poinformowa³o w pi¹tek Ministerstwo Zdrowia.

Z najnowszego raportu wynika, ¿e 8153 pacjentów wymaga³o hospitalizacji, w tym 1735 przebywa³o na oddzia³ach intensywnej terapii. W ca³ym kraju tylko 13 proc. wszystkich miejsc na intensywnej terapii by³o wolnych

- W niektórych regionach szpitale wyczerpa³y swoje mo¿liwoœci i nie s¹ ju¿ w stanie zapewniæ odpowiedniej opieki lub przyj¹æ nowych pacjentów - powiedzia³ minister Jan Blatny.

Rz¹d wyda³ zgodê na poszukiwanie pomocy za granic¹. O pomoc poproszono Polskê, Niemcy i Szwajcariê.

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought