Poland

Czerwony protest branży turystycznej w Berlinie

Fot. AFP

Oko³o 15 tysiêcy osób wziê³o udzia³ w proteœcie, który odby³ siê w œrodê w Berlinie. Przedsiêbiorcy turystyczni i z sektora MICE domagaj¹ siê wiêkszej pomocy finansowej, popieraj¹ ich organizacje bran¿owe. Pierwsze reakcje polityków ju¿ s¹.

We œrodê, 28 paŸdziernika, do Berlina przyjecha³o kilkanaœcie tysiêcy osób reprezentuj¹cych firmy turystyczne i przemys³ spotkañ, by wzi¹æ udzia³ w proteœcie – donosi tamtejszy portal bran¿y turystycznej Travel Talk. Z pierwszych szacunków wynika, ¿e do akcji przyst¹pi³o oko³o 15 tysiêcy osób. Protestuj¹cy, z których wielu ubra³o siê na czerwono w nawi¹zaniu do has³a „Alert czerwony”, przeszli ulicami stolicy w stronê Bramy Brandenburskiej, przez wiele kilometrów w tym kierunku ci¹gnê³y te¿ autokary.

Do protestu nawo³ywa³y najwiêksze organizacje bran¿owe, wœród nich BTW (Niemieckie Stowarzyszenie Przedsiêbiorców Turystycznych), DRV (odpowiednik polskiej PIT), ASR (Stowarzyszenie Niezale¿nych Biur Podró¿y) i VIR (Stowarzyszenie Internetowych Przedsiêbiorców Turystycznych). – Kto nie chce, ¿ebyœmy pracowali, kto zakazuje sprzedawania wiêkszoœci naszych produktów czy ofert bezpoœrednio lub wprowadza zakazy tylnymi drzwiami, musi byæ gotowy na wyrównanie szkód – mówi³ sekretarz generalny BTW Michael Rabe.

Poniewa¿ bran¿a zderza siê z problemem o wiele wiêkszym ni¿ typowe ryzyko biznesowe, organizacja ¿¹da czegoœ wiêcej ni¿ tylko dop³at do kosztów sta³ych. Przyszed³ czas na natychmiastow¹ wyp³atê wysokich odszkodowañ, w przeciwnym razie gastronomia, agenci turystyczni, rodzinne hotele i przewoŸnicy autokarowi nie przetrwaj¹ zimy. W obecnej sytuacji pracê straciæ mo¿e po³owa zatrudnionych w tych bran¿ach.

Z kolei portal Touristik Aktuell cytuje Rabego mówi¹cego, ¿e bez przedsiêbiorców turystycznych, którzy dziœ s¹ zmuszeni do protestów i walki, Niemcy by³yby gospodarczo i kulturalnie bardzo ubogie. Tak¿e prezes DRV Norbert Fiebig i dyrektor generalny DRV Dirk Inger przy³¹czyli siê do protestuj¹cych. Zdaniem DRV z powodu ograniczeñ w podró¿owaniu i obowi¹zkowej kwarantanny bran¿a turystyczna doœwiadcza drugiego lockdownu. –

Jako przedsiêbiorcy podchodzimy bardzo odpowiedzialnie do ochrony zdrowia i ograniczania ryzyka zaka¿enia i wdra¿amy na szerok¹ skalê protoko³y sanitarne oraz œrodki bezpieczeñstwa dla podró¿uj¹cych s³u¿bowo i wypoczynkowo – podkreœla Fiebig. Prezes krytykuje te¿ ograniczenie wsparcia pomostowego do 50 tysiêcy euro, bo dla wiêkszych i œrednich przedsiêbiorstw to zbyt niska kwota.

Jak donosi Travel Talk, rz¹d Niemiec ju¿ zareagowa³ na postulaty bran¿y i zapowiedzia³ wsparcie. Minister pracy Hubertus Heil poinformowa³, ¿e tocz¹ siê prace nad dalszymi programami pomocowymi, by wesprzeæ przede wszystkim tych, którzy w listopadzie z powodu wprowadzanych ograniczeñ ucierpi¹ najbardziej. Jako przyk³ad poda³ przemys³ spotkañ i firmy specjalizuj¹ce siê w zabudowie stoisk targowych. Heil wyjaœnia, ¿e kolejne restrykcje s¹ konieczne, a koronawirus jest najwiêkszym wyzwaniem, przed jakim stanê³o nasze pokolenie.

– Poprzez takie œrodki jak skrócony wymiar czasu pracy czy wsparcie pomostowe walczymy o ka¿de miejsce pracy w Niemczech – dodaje. Wspomniane rozwi¹zania by³y ju¿ omawiane w œrodê po po³udniu w czasie pierwszego czytania w Bundestagu – chodzi o nowelê obowi¹zuj¹cych przepisów od 1 stycznia 2021 roku i przed³u¿enie tych œwiadczeñ do koñca przysz³ego roku.

Football news:

Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021