Poland

Czerwono na starcie

Próba si³ na pocz¹tku wtorkowej sesji. Pierwsza runda dla niedŸwiedzi.

Poniedzia³kowa sesja wla³a nieco optymizmu w serca inwestorów po nie najlepszym ubieg³ym tygodniu. Wczoraj WIG20 praktycznie przez ca³y dzieñ by³ nad kresk¹, a notowania zamkn¹³ ostatecznie zwy¿k¹ rzêdu 2,2 proc. Taki pocz¹tek tygodnia oczywiœcie móg³ rozbudziæ nadzieje na poprawê sytuacji gie³dowej. Dzisiaj o poranku znów na rynku widaæ jednak niezdecydowanie.

WIG20 zacz¹³ notowania pod kresk¹. W pierwszych minutach traci³ oko³o 0,5 proc. Byki szybko jednak wyprowadzi³y kontrê i po kilku wróciliœmy do punktu, w którym zamykaliœmy wczoraj dzieñ. Na razie wiêc sytuacja jest dynamiczna, trwa przeci¹gania si³y i czekamy na mocniejszy atak którejœ ze stron.

Wzrostami zakoñczy³a siê wczorajsza sesja na Wall Street. Te okaza³y siê nawet bardzo pokaŸne. Œwietnie prezentowa³ siê przede wszystkim Nasdaq, który zyska³ ponad 3 proc. S&P500 urós³ prawie 2,4 proc., a Dow Jones Industrial zyska³ niemal 2 proc. Strach o rosn¹ce rentownoœci obligacji, przynajmniej na chwilê, zosta³ odsuniêty na bok.

Tak zielono nie by³o ju¿ w Azji. Tam panowa³y raczej mieszane nastroje. Dobrze radzi³ sobie m.in. indeks Kospi, który zyska³ ponad 1 proc. Na drugim biegunie znalaz³ siê natomiast Shanghai Composite, który straci³ 1,2 proc.

Dzisiaj kalendarz makroekonomiczny nie rozpieszcza inwestorów. W kraju uwaga mo¿e siê jednak skupiæ na kontynuacji reformy OFE. Dzisiaj ma siê ni¹ zaj¹æ rz¹d. Poza tym oczywiœcie pozostaje temat rentownoœci obligacji rz¹dowych na œwiecie i co z tym zrobi¹ banki centralne.

Na rynku walutowym os³abia siê z³oty. Euro jest wyceniane na 4,53 z³, zaœ dolar kosztuje 3,77 z³.

Tanieje te¿ ropa oraz metale szlachetne.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section