Poland

Czerwone życiorysy

W 1989 r. wydawnictwo Idee opublikowa³o dziesi¹ty tom z serii „Konfrontacje" pt. „Czerwone ¿yciorysy". We wstêpie pisa³am, ¿e „znaleŸæ w niej mo¿na kilkanaœcie sylwetek cz³onków partii komunistycznej i ludzi s³u¿¹cych komunizmowi...

Niektórzy bohaterowie tej ksi¹¿ki s³u¿yli wiernie Zwi¹zkowi Radzieckiemu i sprawie komunizmu, niemniej zginêli z r¹k wspó³towarzyszy, inni przed œmierci¹ odsunêli siê od komunizmu. Komunizm jest szczególnym zjawiskiem zarówno w polityce, jak i z punktu widzenia psychologii, i tezê tê, nienow¹, chcieliœmy w tej ksi¹¿ce zilustrowaæ". Trzydzieœci i wiêcej lat temu teza o tym, ¿e komunizm – a zw³aszcza komuniœci – mo¿e byæ bardzo ciekawym tematem dla psychologów (a czasem nawet psychiatrów), by³a dosyæ powszechna i dziêki temu powsta³o wiele bardzo dobrych biografii, wspomnieñ, powieœci i badañ naukowych. Z czasem, wraz z upadkiem systemu komunistycznego i umieraniem pokoleñ, które obserwowa³y meandry komunistów, ich obraz ulega³ sp³aszczeniu i traci³ wielowymiarowoœæ, któr¹ tak celnie zauwa¿yli i opisali autorzy tacy jak Artur Koestler czy George Orwell.

Przypomnia³am sobie „Czerwone ¿yciorysy" w ostatni weekend, ...

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well