Poland

Czemu Brytyjczycy obwiniają Unię Europejską

Plus Minus

Ebbw Vale

Ebbw Vale utknê³o w pu³apce i pozostaje w stanie zawieszenia pomiêdzy industrialn¹ przesz³oœci¹ a przysz³oœci¹, która wci¹¿ jest nieznana

AFP, GEOFF CADDICK

G³ówna ulica wygl¹da³a tak samo jak w ka¿dym innym ma³ym miasteczku w tym regionie: sklepy z towarami za funta, lombardy, salony gier i punkty bukmacherskie. Ju¿ po krótkim czasie spêdzonym w po³udniowej Walii nie by³o dla mnie ¿adnym zaskoczeniem, ¿e wiêkszoœæ mieszkañców tego regionu g³osowa³a za opuszczeniem Unii Europejskiej w referendum.

Szybka deindustrializacja w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku pozostawi³a w pewnych czêœciach po³udniowej Walii ponure dziedzictwo: poczucie klêski przeniknê³o do krwiobiegu mieszkañców niektórych miast niczym do¿ylny zastrzyk ze œrodkiem obezw³adniaj¹cym. By³o to widaæ szczególnie w Ebbw Vale, najwiêkszym mieœcie hrabstwa Blaenau Gwent. Nazwa miejscowoœci pochodzi od rzeki Ebbw, która p³ynie nieopodal miejscowoœci Cwm, le¿¹cej piêæ kilometrów na po³udnie od Ebbw Vale. Podobnie jak to mia³o miejsce na pó³nocnym wschodzie, wiele rodzin z po³o¿onych wokó³ obszarów zasiedli³o te tereny za spraw¹ nag³ego rozwoju przemys³u, który dostarczy³ mnóstwa nowych miejsc pracy. Spis ludnoœci przeprowadzony w 1801 roku w starej parafii Bedwellty, obejmuj¹cej miasta Rhymney, Tredegar i niektóre czêœci Ebbw Vale, odnotowa³ zaledwie 619 mieszkañców. Wraz z za³o¿eniem (w 1778 roku) huty ¿elaza w Ebbw Vale liczba ludnoœci zaczê³a w szybkim tempie rosn¹æ. Pod koniec wojen napoleoñskich, w roku 181...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7