Poland

Czechy proszą Rosję o szczepionki

Prezydent Czech Milos Zeman poinformowa³ dziœ rano, ¿e wys³a³ do W³adimira Putina list z proœba o dostawê szczepionek Sputnik V "w mo¿liwie jak najkrótszym terminie".

Zeman przekaza³, ¿e proœbê tê wystosowa³ w porozumieniu z premierem Andrejem Babisem.

Prezydent oœwiadczy³, ¿e do stosowania szczepionki Sputnik V w Czechach bêdzie niezbêdny certyfikat.

- Oczywiœcie, bêdzie potrzebny. Ale niekoniecznie od Europejskiej Agencji Leków. Wystarczy mi certyfikat Czeskiego Pañstwowego Instytutu Kontroli Leków - powiedzia³ Zeman.

Czechy rozpoczê³y szczepienia 27 grudnia. Dotychczas szczepionki Moderny, AstraZeneki i Pfizera/BioNtechu otrzyma³o 644300 osób.

Wczoraj czeski resort zdrowia poinformowa³, ¿e w wyniku Covid-19 zmar³y 20194 osoby, a ca³kowita liczba potwierdzonych zaka¿eñ wynios³a dot¹d 1227595, co nieco ponaddziesiêciomilionowe Czechy stawia na pierwszym miejscu na œwiecie pod wzglêdem zaka¿eñ na milion mieszkañców.

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ epidemiczn¹ od poniedzia³ku w Czechach bêdzie obowi¹zywaæ kolejny stan wyj¹tkowy, w którym zakazane bêdzie m.in. podró¿owanie miêdzy powiatami, ponownie zamkniête zostan¹ przedszkola i ¿³obki, a tak¿e niektóre z otwartych dot¹d sklepów detalicznych. Wyprowadzanie zwierz¹t musi byæ ograniczona do 500 m od miejsca zamieszkania, a ruch na powietrzu - w granicach gminy.

Football news:

Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)