Poland

Czechy: Po pięciu dniach liczba zakażeń spadła poniżej 10 tys.

W ci¹gu ostatniej doby w Czechach wykryto 7011 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 - po raz pierwszy od piêciu dni liczba wykrytych w ci¹gu doby zaka¿eñ spad³a poni¿ej 10 tysiêcy. Jednoczeœnie - jak zauwa¿aj¹ "Lidove Noviny" - jest to i tak najwy¿szy przyrost liczby zaka¿eñ w niedzielê od pocz¹tku epidemii.

W niedzielê w Czechach wykrywanych jest - podobnie jak w Polsce - mniej zaka¿eñ, poniewa¿ laboratoria przeprowadzaj¹ mniej testów na obecnoœæ koronawirusa SARS-CoV-2.

W Czechach jest obecnie 158 515 aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2.

Liczba chorych na COVID-19, którzy zmarli w ci¹gu ostatniej doby w Czechach, wynios³a 71 - ³¹cznie od pocz¹tku epidemii w Czechach zmar³o 2201 zaka¿onych koronawirusem, z czego niemal 1/3 w minionym tygodniu. Od œrody do soboty liczba zgonów chorych na COVID-19 w Czechach regularnie przekracza³a 100.

W Czechach wykryto jak dot¹d 258 097 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. 97 381 osób, u których wykryto zaka¿enie, wróci³o ju¿ do zdrowia.

W czeskich szpitalach przebywa obecnie 5345 zaka¿onych koronawirusem.

Stan 800 chorych jest ciê¿ki i wymagaj¹ oni intensywnej opieki medycznej.

Football news:

Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall