Poland

Czechy: 13 051 zakażeń. Mniej niż tydzień temu

W ci¹gu doby w Czechach wykryto 13 051 zaka¿eñ koronawirusem - to o ok. 1100 wykrytych zaka¿eñ mniej ni¿ tydzieñ temu - informuj¹ "Lidove Noviny".

Obecnie w Czechach jest 178 578 aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2.

Od pocz¹tku epidemii w Czechach wykryto 310 068 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. Do zdrowia wróci³o jak dot¹d 128 628 osób, u których wykryto zaka¿enie.

W ci¹gu ostatniej doby w Czechach stwierdzono - jak dot¹d - 99 zgonów chorych na COVID-19, ale dane na ten temat wci¹¿ nap³ywaj¹ do czeskiego resortu zdrowia. £¹cznie od pocz¹tku epidemii w Czechach zmar³o 2862 zaka¿onych koronawirusem.

W szpitalach w Czechach przebywa obecnie 6604 zaka¿onych koronawirusem - w ci¹gu tygodnia liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 wzros³a o 1500.

1031 zaka¿onych przebywaj¹cych w szpitalach jest w stanie ciê¿kim.

W œrodê przeprowadzone w Czechach testy na obecnoœæ koronawirusa da³y 34,44 proc. wyników pozytywnych - to rekordowo wysoki odsetek pozytywnych wyników testów przeprowadzonych w ci¹gu jednej doby.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record