Poland

Czas zgłosić nadzieje olimpijskie

Polski Komitet Olimpijski og³asza kolejn¹ edycjê Nagrody „Nadziei Olimpijskich im. Eugeniusza Pietrasika”. Nagradzani s¹ zdolni sportowcy – kandydaci do udzia³u w igrzyskach, tak¿e ich trenerzy. Zg³oszenia mo¿na sk³adaæ do 30 listopada 2020 r.

Nagrody „Nadziei Olimpijskich im. Eugeniusza Pietrasika" przyznawane s¹ od 1999 roku. Otrzymuj¹ je osoby, które osi¹gnê³y znacz¹ce sukcesy w miêdzynarodowych zawodach rangi mistrzostw œwiata, Europy lub Pucharu Œwiata w dyscyplinach olimpijskich.

Oprócz okazania talentu sportowego wa¿nymi warunkami nominacji do Nagród jest m³ody wiek – nie mo¿na ukoñczyæ 21 lat oraz byæ ju¿ olimpijk¹ lub olimpijczykiem. Nagrody wrêczane s¹ corocznie w dwóch kategoriach: kobieta i mê¿czyzna (wyró¿niani s¹ tak¿e trenerzy nagrodzonych osób). Kandydatki i kandydatów wskazywaæ mog¹ polskie zwi¹zki sportowe w dowolnych dyscyplinach objêtych programem igrzysk zimowych i letnich – indywidualnych i zespo³owych.

Patronem nagród jest Edward Pietrasik – znany dzia³acz sportowy, wiceprezes PKOl i UKFiT, prezes Polskiej Fundacji Olimpijskiej. Zmar³ nagle podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Atancie w 1996 roku, by³ wówczas szefem polskiej misji.

Zasadnicznym celem przyznawania Nagród jest motywowanie i promowanie m³odego pokolenia polskich sportowców, zw³aszcza tych, którzy maj¹ szanse na start olimpijski. Przy okazji zyskuje idea olimpijska, popularyzowany jest sport i powszechna aktywnoœæ fizyczna.

Graniczn¹ dat¹ sk³adania zg³oszeñ jest 30 listopada 2020 roku. Mo¿na to zrobiæ w formie elektronicznej (e-mail: [email protected]) lub papierowej (dostarczaj¹c dokumenty osobiœcie do siedziby PKOl lub listem poleconym). Szczegó³y i regulamin s¹ na oficjalniej stronie PKOl: www.olimpijski.pl.

Na tej samej stronie pojawi siê tak¿e lista laureatów. Jeœli wszystko pójdzie wedle planu, to poznamy ich wkrótce po posiedzeniu Komisji Konkursowej 10 grudnia 2020 roku i zebraniu Zarz¹du PKOl. Uroczystoœæ wrêczenia Nagród odbêdzie siê w 2021 roku.

> Dotychczasowi laureaci Nagród „Nadziei Olimpijskich im. Eugeniusza Pietrasika"

2019: Helena Wiœniewska – kajakarstwo • Fabian Barañski – wioœlarstwo

2018: Iga Œwi¹tek – tenis • Bartosz Grabowski – kajakarstwo

2017: Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek – kajakarstwo • Kacper Stokowski – p³ywanie

2016: Szymon Sajnok – kolarstwo • Klaudia Zwoliñska – kajakarstwo

2015: Marta Wieliczko, Katarzyna Zillmann, Krystyna Lemañczyk, Olga Micha³kiewicz – wioœlarstwo • Jan Œwitkowski – p³ywanie

2014: El¿bieta Wójcik – boks • Andrzej Rz¹dkowski – szermierka

2013: Arleta Podolak – judo • Natan Wêgrzycki-Szymczyk – wioœlarstwo

2012: Monika Hojnisz – biathlon • Wojciech Praczyk – lekkoatletyka

2011: Anna Kie³basiñska – lekkoatletyka • Filip i Andrzej Brzeziñscy – kajakarstwo

2010: Anna Kêdziora – szermierka • Krzysztof Brzozowski i Adam Kszczot – lekkoatletyka

2008: Agata Pietrzyk – zapasy • Micha³ Kwiatkowski – kolarstwo

2007: Natalia Madaj – wioœlarstwo • Mateusz Sawrymowicz – p³ywanie

2006: Julia Michalska – wioœlarstwo • Artur Noga – lekkoatletyka

2005: £ukasz Grodzicki – ¿eglarstwo • Katarzyna Baranowska – p³ywanie

2004: Natalia Partyka – tenis sto³owy • Zbigniew Bartman i Micha³ Kubiak – siatkówka pla¿owa

2003: Zofia Klepacka – ¿eglarstwo • Aleksander Waleriañczyk – lekkoatletyka

2002: Zofia Klepacka – ¿eglarstwo • Marcin Do³êga – podnoszenie ciê¿arów

2001: Maja W³oszczowska – kolarstwo • Marcin Do³êga – podnoszenie ciê¿arów

2000: Ma³gorzata Wojtkowiak – szermierka • Marek Plawgo – lekkoatletyka

1999: Sylwia Grucha³a, Magdalena Mroczkiewicz, Alicja Krycza³o – szermierka • Szymon Ko³ecki – podnoszenie ciê¿arów

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years