Poland

Czas podsumować zarobki emerytów i rencistów w 2019 r.

Adobe Stock

Najpniej 2 marca trzeba przekaza ZUS zawiadczenia o przychodach, jakie w 2019 r. osigny osoby uprawnione do wczeniejszej emerytury lub renty z tytuu niezdolnoci do pracy.

Patnik zatrudniajcy osoby na emeryturze lub rencie musi do koca lutego przekazywa do ZUS zawiadczenia o uzyskanych przez nie w poprzednim roku dochodach ze rde stanowicych tytu do obowizkowych lub dobrowolnych ubezpiecze spoecznych. Z uwagi na to, e w 2020 r. ostatni dzie lutego i1 marca przypadaj odpowiednio na sobot i niedziel, czas na zoenie zawiadcze dotyczcych zarobkw z 2019 r. mija wyjtkowo 2 marca 2020 r.

Wspomniane zawiadczenia su organowi rentowemu do stwierdzenia, czy wiadczenia emerytalne/ rentowe byy susznie pobierane w penej wysokoci, czy te powinny ulec zmniejszeniu albo wstrzymaniu ze wzgldu na przekroczenie ustawowych limitw przychodu.

Czytaj take:

Zawiadczenia o zarobkach emerytw i rencistw: nie kady przychd trzeba wykaza

Za kogo informacje

Zakady pracy s zobligowane do informowania ZUS w terminie do koca lutego o zarobkach zatrudnionych osb uprawnionych do emerytury (wczenie...