Poland

Czarnek: Zmiana terminu majowych egzaminów? Nie ma przesłanek

Przemys³aw Czarnek

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Pomimo przeszkód pandemicznych trzeciej fali rozpoczêliœmy dziœ próbne egzaminy maturalne i planujemy jeszcze w tym miesi¹cu rozpoczêcie próbnych egzaminów ósmoklasisty - poinformowa³ podczas konferencji prasowej minister edukacji Przemys³aw Czarnek.

Jak wyjaœni³ minister edukacji, „egzamin jest przeprowadzany, co do zasady, stacjonarnie” i „w pe³nym re¿imie sanitarnym”. - Jest taka mo¿liwoœæ w dobie pandemii, ale jest te¿ mo¿liwe przeprowadzenie tego egzaminu w trybie zdalnym - powiedzia³.

Przemys³aw Czarnek odniós³ siê tak¿e do terminu tegorocznych egzaminów i ewentualnych trudnoœci organizacyjnych zwi¹zanych z pandemi¹ koronawirusa. - Nie ma dziœ ¿adnych przes³anek, by w jakikolwiek inny sposób przewidywaæ inne terminy egzaminów ni¿ majowe. Oczywiœcie, gdyby, nie daj Bo¿e, pogarsza³a siê zdecydowanie sytuacja zwi¹zana z pandemi¹, to bêdziemy podejmowaæ decyzje adekwatne, ale dziœ nie ma ¿adnych przes³anek - stwierdzi³.

Minister mówi³ tak¿e o mo¿liwoœci powrotu uczniów do szkó³ jeszcze w tym roku. - Jest mo¿liwy powrót uczniów szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych jeszcze w tym semestrze, podobnie jak studentów, choæby w trybie hybrydowym. Wszystko zale¿y od warunków pandemicznych, ale te¿ naszego zachowania - oceni³.

Mówi¹c o szczepieniach minister Czarnek poinformowa³, ¿e dotychczas zaszczepi³o siê ju¿ 330 tys. z 540 tys. zarejestrowanych nauczycieli. - Dziœ mo¿emy zakomunikowaæ, ¿e do tego momentu zaszczepionych zosta³o 330 tys. nauczycieli, czyli 60 proc. ze wszystkich zarejestrowanych przyjê³o ju¿ pierwsz¹ dawkê preparatu AstraZeneca - powiedzia³. - Te szczepienia naprawdê pozwalaj¹ nam na ³atwiejsze podejmowanie decyzji, co do przysz³oœci oœwiaty - zaznaczy³ minister i przypomnia³, ¿e w kolejce czekaj¹ pracownicy administracyjni szkó³, którzy s¹ w pierwszej grupie, ale przed nimi s¹ szczepieni nauczyciele w wieku od 65 do 69 lat.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again