Poland

Czarnek zapewnia, że gra w jednej drużynie z nauczycielami

Przemys³aw Czarnek, minister edukacji narodowej

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Zmiany podstawy programowej maj¹ byæ ewolucyjne – zapewni³ zwi¹zkowców nowy szef resortu oœwiaty i nauki.

Edukacja zdalna w coraz wiêkszym stopniu wchodzi do szkó³. – Dzisiaj z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa podejmiemy decyzjê, ¿e wy¿sze klasy szkó³ podstawowych te¿ bêd¹ podlega³y nauczaniu zdalnemu albo hybrydowemu – zapowiedzia³ w œrodê w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Od pocz¹tku tego tygodnia w trybie niestacjonarnym funkcjonuj¹ szko³y œrednie. W strefach czerwonych m³odzie¿ uczy siê zdalnie, w strefach ¿ó³tych – hybrydowo.

Takie rozwi¹zanie nie zadowoli³o jednak nauczycieli, którzy, w obawie o swoje zdrowie, domagaj¹ siê zmiany trybu kszta³cenia.

Obecnie w rz¹dzie rozwa¿ane s¹ dwa rozwi¹zania: nauczanie zdalne lub hybrydowe w 7. i 8. klasie lub w klasach 4–8. Nie planuje siê natomiast przenoszenia do online’u lekcji w klasach 1–3.

Rozwi¹zania dotycz¹ce trybu kszta³cenia w okresie pandemii to jeden z najpowa¿niejszych problemów, z jakimi musi zmierzyæ siê nowy minister edukacji i nauki Przemys³aw Czarnek. W poniedzia³ek na to stanowisko (z opóŸnieniem z uwagi na stwierdzone zaka¿enie koronawirusem) powo³a³ go prezydent Andrzej Duda.

W oœwiadczeniu przes³anym do mediów nowy szef po³¹czonych resortów edukacji i nauki zaznaczy³, ¿e jego g³ównym zadaniem bêdzie troska o bezpieczeñstwo w szkole. Zapewni³ tak¿e, ¿e jest otwarty na dialog ze zwi¹zkami zawodowymi.

I rzeczywiœcie, ju¿ w œrodê rano minister Czarnek spotka³ siê z przedstawicielami trzech nauczycielskich zwi¹zków zawodowych – ZNP, NSZZ Solidarnoœæ pracowników oœwiaty i Forum Zwi¹zków Zawodowych. – Mamy rosn¹ce od pewnego czasu zagro¿enie koronawirusem i poczucie zagro¿enia równie¿ w œrodowisku szkolnym, œrodowisku nauczycielskim. Dlatego chcieliœmy te kwestie podstawowe omówiæ, by powiedzieæ przedstawicielom organizacji zwi¹zkowych o naszych planach – mówi Czarnek w nagraniu przes³anym do mediów. – Wszyscy jesteœmy w jednej dru¿ynie, która z jednej strony wie, ¿e najlepiej nauczaæ stacjonarnie, a z drugiej strony wie, ¿e musimy nauczanie stacjonarne dostosowywaæ do warunków, w jakich dzisiaj siê znajdujemy w zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa – t³umaczy³ minister.

Mniej entuzjastycznie do spotkania odniós³ siê prezes ZNP S³awomir Broniarz. – ¯adne konkretne deklaracje na tym spotkaniu nie pad³y. Ale by³o mi³o – opowiada. I dodaje, ¿e dla niego wa¿ne jest to, czy nowy szef resortu potrafi odci¹æ siê od swojego dawnego wizerunku kontrowersyjnego polityka. I dodaje, ¿e ma na myœli m.in. wypowiedzi dotycz¹ce œrodowisk LGBT czy roli kobiet w spo³eczeñstwie.

Na razie wszystkich jednak niepokoj¹ zmiany dotycz¹ce podstawy programowej. W zesz³y czwartek zapowiedzia³ je premier Mateusz Morawiecki. Nowa podstawa ma byæ okrojona w stosunku do obecnej. Równie¿ prezydent Andrzej Duda, wrêczaj¹c ministrowi nominacjê, zwróci³ uwagê na to, ¿e „w systemie edukacji jest wiele takich treœci, co do których polskie rodziny maj¹ ogromne w¹tpliwoœci”.

Wszystko wskazuje na to, ¿e cel ten bêdzie realizowany, bo jedn¹ z pierwszych decyzji ministra by³o zwolnienie dyrektor Departamentu Podrêczników, Programów i Innowacji Aliny Sarneckiej.

Czarnek w wywiadzie dla Programu 1 Polskiego Radia powiedzia³, ¿e chce, by polska szko³a w sposób systemowy uczy³a o polskich bohaterach. Z kolei w Radiu Maryja mówi³ o uczelniach: „nie ma zgody na dyktaturê œwiatopogl¹du lewicowo-liberalnego. Jest za to absolutne d¹¿enie do wolnoœci nauki, nauki, któr¹ postrzegamy jako d¹¿enie do prawdy, a nie uprawianie czegoœ, co od prawdy nas oddala”.

– Zapewniono nas, ¿e zmiany podstawy programowej nie bêd¹ nag³e. Nowa ma byæ uzgodniona w gronie ekspertów – mówi Broniarz. I dodaje, ¿e teraz najwa¿niejsza jest sprawa bezpieczeñstwa w szkole. – Mam nadziejê, ¿e bêdzie to priorytet.

Football news:

Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January
Solskjaer compared Fernandes to Ronaldo: Bruno has the same influence on Manchester United. The team is more important to him than he is
Villas-Boas on The Best: the Scandal that Tuchel did not enter the top 5 coaches. Bielsa won the championship
Tadic recognized as the best player of the week in the Champions League