Poland

Czarnek: Przez naukę zdalną niższa sprawność fizyczna uczniów

minister edukacji i nauki Przemys³aw Czarnek

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Z uwagi na d³ugotrwa³e przesiadywanie w pomieszczeniach zamkniêtych i brak aktywnoœci fizycznej poziom sprawnoœci fizycznej jest ni¿szy - przyzna³ minister edukacji i nauki Przemys³aw Czarnek, zapowiadaj¹c cztery programy "wspieraj¹ce uczniów w powrocie do szkó³ po okresie nauki zdalnej".

Kiedy uczniowie bêd¹ mogli wróciæ do nauki stacjonarnej? - Dziœ nie jesteœmy jeszcze w stanie powiedzieæ, wszystko zale¿y od warunków pandemicznych - powiedzia³ na konferencji prasowej Przemys³aw Czarnek.

Oœwiadczy³, ¿e resort edukacji i nauki przygotowuje siê na powrót uczniów do szkó³.- Wiemy, ¿e niestety czas covidowy, czas pandemii koronawirusa i czas nauki zdalnej rzeczywiœcie powoduje szereg problemów, na rozmaitych p³aszczyznach, z którymi musz¹ siê borykaæ uczniowie, rodzice uczniów, a my jesteœmy od tego, ¿eby wesprzeæ uczniów i rodziców w pokonywaniu tych problemów - mówi³.

Czytaj tak¿e:
Soœnierz: Nie zaleca³bym kolejnych lockdownów, nie za du¿o daj¹

Minister poinformowa³ o czterech programach, przygotowywanych przez resort.

Pierwszy ma u³atwiæ powrót uczniów do pe³nej sprawnoœci fizycznej. W pierwszym etapie odbêd¹ siê szkolenia nauczycieli, od wrzeœnia maj¹ ruszyæ dodatkowe zajêcia sportowe dla uczniów.

W okresie kwiecieñ-grudzieñ program ma kosztowaæ ok. 42 mln z³. Przemys³aw Czarnek przekaza³, ¿e rektorzy akademii wychowania fizycznego w Polsce w³¹czyli siê w przygotowanie programu i bêd¹ uczestniczyæ w jego realizacji.

Koronawirus w Polsce - nowe dane:
Liczba pacjentów wzros³a 15 dzieñ z rzêdu
Blisko 3 tys. zaka¿eñ w jednym województwie

Minister przyzna³, ¿e nauka zdalna spowodowa³a ni¿szy poziom sprawnoœci fizycznej dzieci. - Ta kondycja fizyczna z uwagi na d³ugotrwa³e przesiadywanie w pomieszczeniach zamkniêtych, brak aktywnoœci fizycznej spowodowa³a, ¿e poziom sprawnoœci fizycznej jest ni¿szy. Niestety wi¹¿e siê to równie¿ z czymœ, co musimy nazywaæ po imieniu (...). Oty³oœæ i nadwaga jest problemem, który spotêgowa³ siê (...) poprzez to, ¿e dzieci s¹ w nauce zdalnej od wielu miesiêcy - powiedzia³ Przemys³aw Czarnek, wspominaj¹c tak¿e o wadach postawy i bólach krêgos³upa jako dolegliwoœciach czêsto towarzysz¹cych dzieciom i m³odzie¿y w zwi¹zku z nauk¹ zdaln¹.

Uczestnikami programu maj¹ byæ nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele wychowania fizycznego ze szkó³ podstawowych i œrednich.

Kolejny program ma dotyczyæ wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. - Chcemy poszerzyæ opiekê psychologiczn¹ nad dzieæmi i m³odzie¿¹ po powrocie z nauki zdalnej - oœwiadczy³ Przemys³aw Czarnek.

Czytaj tak¿e:
Zaczyñski: Po zaszczepieniu lepiej nie kichaæ komuœ w twarz

Trzecie dzia³anie ma mieæ charakter profilaktyczny i dotyczyæ wad wzroku. Minister edukacji i nauki oznajmi³, ¿e program pilota¿owy jest przygotowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. - Program niezwykle wa¿ny, bo specjaliœci z zakresu okulistyki (...) dysponuj¹ badaniami, które wskazuj¹ na to, ¿e równie¿ w tym zakresie niestety mamy du¿y problem i poprawa w tym zakresie zdrowia dzieci i m³odzie¿y jest potrzebna - podkreœli³.

Ostatni program, "pomoc w uzupe³nieniu wiedzy", ma wi¹zaæ siê z proponowaniem szko³om po powrocie do nauki stacjonarnej "jeszcze w tym roku kalendarzowym dodatkowych zajêæ".

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again