Poland

Czarnek: Protestujący przed MEN? Biedni ludzie

Prawo i SprawiedliwoϾ

Przemys³aw Czarnek

fot. MEN

- Biedni ludzie, zamiast zaj¹æ siê czymœ po¿ytecznym, jak¹œ prac¹ na rzecz dobra wspólnego, to robi¹ sobie igrzyska - powiedzia³ minister edukacji Przemys³aw Czarnek, komentuj¹c poniedzia³kowe protesty przed siedzib¹ MEN.

Pod Ministerstwem Edukacji Narodowej trwa protest pod has³em „wolna aborcja”. Zablokowana zosta³a brama wjazdowa na teren ministerstwa. Jak przekazali organizatorzy protestu, zosta³ on zorganizowany, aby wesprzeæ nauczycielki i nauczycieli, którym minister edukacji i nauki Przemys³aw Czarnek „grozi represjami za wsparcie Strajku Kobiet”.

Protestuj¹cy ¿¹daj¹ miêdzy innymi, aby resort wycofa³ siê z gróŸb ws. konsekwencji wobec instytucji naukowych oraz nauczycieli i nauczycielek popieraj¹cych Strajk Kobiet, dymisji Czarnka ze stanowiska ministra, wprowadzenia do szkó³ rzetelnej edukacji seksualnej oraz wolnego i bezp³atnego dostêpu do bezpiecznej aborcji.

Dowiedz siê wiêcej: Protest przed siedzib¹ MEN. Zablokowano wjazd

- Mamy problem pod bram¹, ale co zrobiæ. Jest jak jest -skomentowa³ w Polskim Radiu 24 Przemys³aw Czarnek. 

Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce osoby, która wymaga³a pomocy lekarskiej po tym, jak przyklei³a sobie d³oñ szybkoschn¹cym klejem do bramy wejœciowej do budynku MEN, minister edukacji stwierdzi³, ¿e „nie jest to jego problem, tylko to jest problem tej pani, która siê przyklei³a”. - Nawet o tym nie wiedzia³em, dowiadujê siê teraz. No biedni ludzie. Co zrobiæ. Biedni ludzie, zamiast zaj¹æ siê czymœ po¿ytecznym, jak¹œ prac¹ na rzecz dobra wspólnego, to robi¹ sobie igrzyska. I te¿ robi¹ sobie krzywdê. Có¿ ja mogê zrobiæ. Mogê tylko apelowaæ - nie róbcie sobie krzywdy, kochani - mówi³ Czarnek.

Odnosz¹c siê do zarzutów opozycji, krytykuj¹cej dzia³ania ministra, Czarnek stwierdzi³, ¿e pos³uguj¹ siê „k³amstwem, oszczerstwem, oszustwem”. - Co ja mogê powiedzieæ? Biedni ludzie, którzy nie próbuj¹ siê w ogóle skomunikowaæ ze mn¹, nie s³uchaj¹ tego, co mówiê, nadinterpretowuj¹ sobie, dok³adaj¹, wymyœlaj¹ niestworzone rzeczy i z tego buduj¹ póŸniej swoj¹ narracjê - przekonywa³ szef resortu edukacji.

Football news:

Solskjaer about Greenwood: We're talking about the syndrome of the second season. I have always believed that 99% of the effort is 100% of the failure
Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis
Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy