Poland

Czarnek: Można to odebrać jako zachowanie satanistyczne

AFP

- Niebywa³a agresja, wulgarnoœæ i zachowania, które mog¹ byæ odebrane jako satanistyczne, nie maj¹ szans przebicia w polskim spo³eczeñstwie - mówi o Strajku Kobiet minister Przemys³aw Czarnek.

W ocenie ministra trwaj¹ce protesty s¹ ogromnym zagro¿eniem dla zdrowia ca³ego spo³eczeñstwa. - Miejscem na tego typu debaty nie s¹ ulice miast - powiedzia³.

- Niebywa³a agresja, wulgarnoœæ i zachowania, które mog¹ byæ odebrane jako satanistyczne, nie maj¹ szans przebicia w polskim spo³eczeñstwie. Has³a i tezy, które siê tam pojawiaj¹ s¹ skandaliczne i nie pasuj¹ do przyzwoitego cz³owieka - mówi³.

Zdaniem Czarnka, obrazki jakie by³y widoczne w ostatnim czasie na ulicach polskich miast to "niestety efekt pora¿ki czêœci systemu oœwiaty z ostatnich kilkudziesiêciu lat".

Football news:

Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before