Poland

Czarnek: Brak zgody na dyktaturę światopoglądu lewicowego

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Wolnoœæ nauki, brak zgody na dyktaturê œwiatopogl¹du lewicowo-liberalnego, która przejawia³a siê w czêstych postêpowaniach dyscyplinarnych w stosunku do naukowców, którzy wypowiadali siê nie po myœli ideologów lewicowo-liberalnych, i zdrowa nauka w szko³ach podstawowych - takie priorytety dzia³alnoœci Ministerstwa Edukacji Narodowej wskaza³ Przemys³aw Czarnek, nowy szef resortu.

W poniedzia³ek rano prezydent Andrzej Duda dokona³ zaprzysiê¿enia Przemys³awa Czarnka na stanowisko ministra edukacji i nauki. Pose³ PiS z powodu zaka¿enia koronawirusem nie móg³ wzi¹æ udzia³u w zaprzysiê¿eniu z udzia³em pozosta³ych cz³onków rz¹du.

W rozmowie z Radiem Maryja Czarnek przedstawi³ priorytety funkcjonowania po³¹czonych dzia³ów administracji rz¹dowej. - Wolnoœæ nauki, brak zgody na dyktaturê œwiatopogl¹du lewicowo-liberalnego, która przejawia³a siê w czêstych postêpowaniach dyscyplinarnych w stosunku do naukowców, którzy wypowiadali siê nie po myœli ideologów lewicowo-liberalnych, i zdrowa nauka w szko³ach podstawowych - wszystko w jednej ca³oœci, kompatybilne ze sob¹ i w ci¹g³ym procesie nauczania naszych dzieci od przedszkola po uniwersytety - mówi³ minister.

Czarnek zaznaczy³, ¿e jego resort „nie bêdzie zwlekaæ z konkretnymi decyzjami”. - Przedstawiciele rodziców bêd¹ naszymi partnerami na równi z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych, œrodowisk nauczycielskich i akademickich. Wszyscy tworzymy jedn¹, wspóln¹ rodzinê polsk¹ - mówi³.

- W¹tpliwoœci i obawy rodziców co do treœci przekazywanych w szko³ach s¹ dzisiaj bardzo czêsto zasadne. Do treœci, które jednoznacznie podwa¿aj¹ prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodne ze swoim œwiatopogl¹dem. Jest to prawo konstytucyjne, które wynika z prawa naturalnego. Bêdzie to przedmiotem naszej wielkiej troski - podkreœli³, dodaj¹c, ¿e „jakiekolwiek dzia³ania w szko³ach, które wykracza³yby poza powszechnie obowi¹zuj¹ce prawo, bêd¹ konsekwentnie eliminowane”.

- W tym celu bêdê œciœle wspó³pracowa³ z kuratorami oœwiaty w ca³ej Polsce. Ich rola bêdzie wzmacniana po to, aby nadzór pedagogiczny w polskich szko³ach dotyczy³ równie¿ incydentalnie wystêpuj¹cych dzia³añ pozaprawnych – wkraczanie ideologów, seksedukatorów pod p³aszczykiem wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych ze szko³ami. Absolutnie wszystko bêdzie œciœle sprawdzane - zapowiedzia³ minister.

- Obowi¹zuj¹ce prawo bêdzie w krótkim czasie weryfikowane co do ewentualnych luk, które pozostawia³yby mo¿liwoœæ wkraczania do szkó³ treœci ideologii, które absolutnie s¹ niepo¿¹dane przez Polaków - doda³ Czarnek.

Football news:

Powerful cyber attack on Manchester United: hackers blackmail, and the state threatens a fine (up to 18 million) for leaking data about fans
We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico