Poland

Cyrk, w którym straszy

Gry planszowe ucz¹ strategicznego myœlenia i opracowywania taktyk pozwalaj¹cych przechytrzyæ przeciwnika. Niektóre wymagaj¹ te¿ znajomoœci podstaw rachunku prawdopodobieñstwa, umiejêtnoœci blefowania czy wspó³pracy. Do innych nie warto siê zbli¿aæ bez doskona³ego refleksu. „Mysterium Park" wyró¿nia siê wœród innych pozycji tym, ¿e wa¿na jest w niej wyobraŸnia.

Oto do miasta œci¹gn¹³ legendarny cyrk z lunaparkiem. Jego dyrektor przez ca³e lata dba³, ¿eby odwiedzaj¹ca go publicznoœæ obcowa³a z najwiêkszymi niezwyk³oœciami naszego œwiata. Kr¹¿¹ plotki, ¿e odk¹d zgin¹³, kolejnym pokazom towarzysz¹ zjawiska nadprzyrodzone, a publicznoœæ nawiedzaj¹ widma. Czy po cyrku naprawdê panosz¹ siê duchy? Co chc¹ przekazaæ? To bêd¹ musieli ustaliæ gracze, którzy siêgn¹ po grê i spróbuj¹ rozszyfrowaæ tajemnicê œmierci dyrektora.

Zabawa przeznaczona jest dla grupki od dwóch do szeœciu osób. Jedna z nich zawsze wciela siê w ducha i na podstawie posiadanych poszlak przygotowuje karty tworz¹ce wizje wspó³graczy. Zdobi¹ce je ilustracje, choæ niew¹tpliwie przepiêkne, pe³ne s¹ symboli i scen podatnych na interpretacje. Tym samym pobudzaj¹ wyobraŸniê, zamiast w prosty sposób przekazywaæ wskazówki dotycz¹ce miejsca œmierci dyrektora oraz to¿samoœci jego zabójcy. Na szczêœcie uczestnicy zabawy – z wyj¹tkiem ducha – mog¹ ze...

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level