Poland

Cyfryzacja procesu budowy przyspieszy inwestycje

Digitalizacja ma byæ lekiem na rozbie¿noœci w procesie inwestycyjno-budowlanym, narzêdziem nowego serwisu e-budownictwo.

Prezentacjê nowej strony rozpocz¹³ Jaros³aw Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii, który podkreœli³, ¿e to pandemia gwa³townie przyspieszy³a rozwój cyfryzacji.

Dotychczas problemem by³a niejednolitoœæ niektórych dokumentów w procesie inwestycyjno-budowlanym, na co lekarstwem ma byæ cyfryzacja. Zalet¹ portalu jest zaœ to, ¿e umo¿liwi wirtualne sk³adanie niezbêdnej do procesu budowy dokumentacji. Przyspieszy to i usprawni ca³¹ operacjê, a tak¿e zaoszczêdzi czas obywateli, inwestorów oraz urzêdników.

Dostêpne w serwisie bêd¹ wszystkie wymagane wnioski i formularze. Od lutego mo¿na ju¿ pobraæ 13 z nich. Drog¹ elektroniczn¹ mo¿na te¿ z³o¿yæ wniosek o rozbiórkê oraz zg³osiæ roboty budowlane (niewymagaj¹ce do³¹czenia projektu zagospodarowania dzia³ki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego), a tak¿e wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowê wraz z projektem budowlanym.

Mo¿na równie¿ wirtualnie z³o¿yæ wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz poinformowaæ o planowanym terminie ich rozpoczêcia.

Dodatkowe formularze wprowadzone lub zmodyfikowane nowelizacj¹ prawa budowlanego, która wesz³a w ¿ycie we wrzeœniu 2020 r. (w szczególnoœci wniosek o pozwolenie na budowê wraz z projektem budowlanym) bêdzie mo¿na z³o¿yæ elektronicznie od lipca 2021 r. Od 5 lipca bêdzie mo¿liwoœæ dokonania zg³oszenia z projektem zagospodarowania dzia³ki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Zdaniem Doroty Cabañskiej, p.o. g³ównego inspektora nadzoru budowlanego, serwis bêdzie nie tylko kopalni¹ wiedzy o przepisach dynamicznie zmieniaj¹cego siê ostatnio prawa budowlanego, ale te¿ miejscem dla przedsiêbiorców do za³o¿enia konta inwestora, co umo¿liwi korzystanie z dodatkowych funkcjonalnoœci serwisu. Z kolei mapy zamieszczone w serwisie przez Urz¹d Geodezji i Kartografii pozwol¹ zarejestrowanym inwestorom na prowadzenie dzia³añ nawet bez dok³adnej znajomoœci danych dzia³ki.

Football news:

Perez on Super League: If we agree with UEFA, we will start in August. We can't wait a year
Cassano on the Super League: We need to kick Juventus, Milan and Inter out of Serie A. Let them play in their own league, let's see
Primitive gradients, letters with a stroke and a stop sign-this is how the design of the Super League looks
Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation