Poland

Cyfrowy Polsat sprzedaje maszty Plusa za 7,1 mld zł

Bloomberg

Hiszpañska grupa Cellnex ma ju¿ kontrolny pakiet w spó³ce wie¿owej Playa. Teraz, za 7,1 mld z³, kupuje prawie wszystkie udzia³y Polkomtelu Infrastruktura od grupy Cyfrowy Polsat.

Potwierdzi³y siê informacje agencji Reuters z ubieg³ego roku, ¿e to hiszpañski Cellnex jest czarnym koniem w wyœcigu o wie¿owe aktywa Grupy Cyfrowy Polsat. Za to pomylili siê ci, którzy spodziewali siê, i¿ do transakcji nie dojdzie.

Grupa kontrolowana przez Zygmunta Solorza og³osi³a dziœ przed po³udniem, ¿e podpisa³a z Hiszpanami warunkow¹ umowê sprzeda¿y pakietu 99,99 proc. udzia³ów spó³ki Polkomtel Infrastruktura, do której trafi³y wczeœniej maszty i nadajniki sieci komórkowej Plus oraz inne aktywa firm telekomunikacyjnych z grupy odpowiadaj¹ce za funkcjonowanie tego biznesu. Grupa Cyfrowy Polsat otrzymaæ ma za 99,99 proc. udzia³ów w tzw. NetCo 7,1 mld z³. To cena za oko³o 7 tys. lokalizacji (miejsc z masztami i innymi konstrukcjami), w których dzia³a oko³o 37 tys. ró¿nych systemów, w tym oko³o 1 tys. systemów obs³uguj¹cych 5G, a tak¿e sieæ transmisyjn¹.

Polkomtel Infrastruktura w 2020 r. mia³ 957,8 mln z³ przychodów, 672,5 mln z³ zysku EBITDA (wg MSSF16), 116,1 mln z³ zysku operacyjnego i zainwestowa³ 433 mln z³ (CAPEX gotówkowy, zawieraj¹cy koszty budowy pierwszego etapu sieci 5G) - poda³a grupa.

„Sieæ rdzeniowa Polkomtelu wraz ze wszystkimi czêstotliwoœciami s³u¿¹cymi do œwiadczenia klientom w Polsce us³ug w technologii 5G, jak równie¿ w technologiach 2G/3G/LTE pozostanie w posiadaniu Grupy Polsat. Grupa jako operator sieci Plus, zamierza nieprzerwanie dostarczaæ najwy¿szej jakoœci treœci i us³ugi ³¹cznoœci swoim klientom indywidualnym, biznesowym oraz hurtowym" – poinformowano.

Zgodnie z komunikatem, Grupê Polsat i Cellnex wi¹zaæ bêdzie wieloletnie partnerstwo przy rozwoju sieci 5G.

– Nasz zamiar, aby wspó³pracowaæ z Cellnex Telecom przy dalszym rozwoju naszej sieci mobilnej, ma na celu umo¿liwienie jeszcze szybszego i bardziej efektywnego kosztowo uruchamiania nowoczesnych us³ug ³¹cznoœci dla naszych klientów, w tym obecnie w szczególnoœci w technologii 5G – mówi cytowany w komunikacie Miros³aw B³aszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.

– Bior¹c pod uwagê liczbê operatorów w Polsce oraz liczbê obecnych lokalizacji stacji wierzymy, ¿e dla szybszego rozwoju sieci mobilnych zarówno 5G, jak i kolejnych generacji oraz zapewnienia mieszkañcom Polski mo¿liwie jak najlepszej jakoœci us³ug, kluczowym jest wspó³dzielenie infrastruktury pasywnej i aktywnej i gracze mobilni musz¹ pod¹¿aæ i bêd¹ pod¹¿ali w tym kierunku – uwa¿a z kolei Maciej Stec, wiceprezes ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu.

Cellnex nie wyklucza wspó³pracy z kolejnymi operatorami.

– Model wspó³pracy, który uzgodniliœmy z zespo³em Grupy Polsat, gwarantuje zgodnoœæ interesów wszystkich stron. Chcemy uczestniczyæ w dalszym rozwoju technologii 5G w Polsce i zapraszamy nowych najemców zainteresowanych wspó³prac¹ z nami – mówi w komunikacie Tobias Martinez, prezes Cellnex Telecom.

Zamkniêcie transakcji planowane jest w paŸdzierniku. Zale¿y od uzyskania przez sprzedaj¹cych zgód wymaganych przez dokumenty finansowania Grupy Polsat i zwolnienia zabezpieczeñ ustanowionych na udzia³ach podlegaj¹cych sprzeda¿y. Z kolei kupuj¹cy musi postaraæ siê o zgodê prezesa urzêdu antymonopolowego.

Standardowo w takich transakcjach operator zapewnia sobie dostêp do infrastruktury na wiele lat. Polsat i Cellnex podpisz¹ umowê serwisow¹ (ang. Master Services Agreement) zobowi¹zuj¹c¹ NetCo do œwiadczenia na rzecz Grupy Polsat okreœlonych us³ug przez 25 lat (z mo¿liwoœci¹ przed³u¿ania o kolejne okresy 15-letnie). Jak podano, wspó³praca bêdzie oparta o miesiêczne wynagrodzenie zale¿ne od liczby lokalizacji i systemów w ramach aktywnej warstwy infrastruktury wykorzystywanych i dodatkowo zamawianych w przysz³oœci przez Grupê Polsat.

Kurs akcji Cyfrowego Polsatu roœnie dziœ na gie³dzie o ponad 5 proc. i po godzinie 10ej wynosi oko³o 28,7 z³ za walor.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope