Poland

Cyfrowe spedycje zgarniają miliony inwestorów

Spó³ki FreightTech coraz skuteczniej pozyskuj¹ finansowanie. W cyfrowe platformy wchodz¹ tak¿e koncerny spedycyjne.

FreightTech to informatyczne firmy za³o¿one w celu cyfryzacji zarz¹dzania ³añcuchem dostaw i transportu. W latach 2009-2019 tylko w Europie powsta³o 267 firm w bran¿y FreightTech, które zdoby³y œrednio 6,7 mln dol. ka¿da. finansowania na firmê, wylicza firma doradcza Roland Berger. W USA podobne start-upy uzyska³y 22,5 mln, zaœ w Chinach 96,8 mln dol. £¹cznie globalna wartoœæ inwestycji w FreightTech siêgnê³a w tym okresie 17,3 mld dol. Przyk³adami start-upów s¹ InstaFreight, OnTrack, Sennder, Traxens, FreightHub, Forto. Ten ostatni pozyska³ ostatnio 40 mln euro, a ³¹czna wartoœæ finansowania przekroczy³a 80 mln euro.

Jednak konkurencjê przebi³ Sennder, który do³¹czy³ do Everoad i Uber Freight w 2020 r. Start-up rozpoczyna rok z hukiem now¹ rund¹ zbierania funduszy w wysokoœci 132 mln euro, podnosz¹c jego ³¹czn¹ wycenê do ponad 832 mln euro. Nowi partnerzy do³¹czyli do historycznych inwestorów, w tym Accel, Lakestar, HV Capital, Project A i Scania.Z pozyskanych 132 milionów, 82 miliony zostanie przeznaczone na cyfryzacjê europejskiego transportu drogowego, a tak¿e rozwój w³asnych technologii. „Ta inwestycja powiêkszy zespó³ techniczny o 200 osób i przyspieszy badania i rozwój w dziedzinie automatyzacji, cyfryzacji, optymalizacji” – wyjaœnia Sennder. Pozosta³a czêœæ zostanie wykorzystana na ekspansjê biznesow¹ na nowe rynki europejskie. W 2021 roku Sennder spodziewa siê ponad miliona ³adunków dla 10 tys. ciê¿arówek.

Tak¿e Shippeo, który nadal rozszerza swoj¹ platformê monitorowania dostaw na przewoŸników, bêdzie móg³ liczyæ na nowe fundusze na umocnienie swojej pozycji w Europie. Start-up w³aœnie zebra³ 26 milionów euro od Battery Ventures i obecnych inwestorów, zwiêkszaj¹c ³¹czne fundusze do 58,5 miliona euro od momentu jego powstania w 2014 roku.

Firma ponad dwukrotnie zwiêkszy³a swoje przychody w porównaniu z rokiem poprzednim, jednoczeœnie zwiêkszaj¹c bazê klientów dziêki poleceniom takie jak Kuehne + Nagel, Total, Hager Groupe czy Krone.

W rozwi¹zania FreightTech inwestuj¹ tak¿e du¿e firmy spedycyjne. Dzia³aj¹ca od 2016 roku cyfrowa platforma DHL Saloodo! ma 6 tys. przewoŸników z æwieræ milionem ciê¿arówek. W 2018 roku podobne platformy uruchomili Kuehne i Nagel (myKN) oraz DB Schenker (Connect 4.0).

Wartoœæ europejskiego rynku transportu drogowego szacowana jest przez Senndera na 353 mld euro, z czego blisko jedna trzecia przypada na przewozy miêdzynarodowe. Rynek jest bardzo rozdrobniony. Pierwsza dziesi¹tka najwiêkszych spedytorów ma 10 proc. rynku, a kolejna dziesi¹tka tylko 2,5 proc.

Football news:

There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League
Leonardo Bonucci: We are waiting for Porto to come to play, not to defend