Poland

Cyberprzestępczość: 2021 będzie rokiem wymuszeń w Internecie

Firmy zajmuj¹ce siê bezpieczeñstwem w sieci zgodnie przyznaj¹, ¿e w 2021 r. o to bezpieczeñstwo bêdzie jeszcze trudniej. W opublikowanym na pocz¹tku grudnia raporcie szwajcarska firma IT Acronis, która na bie¿¹co œledzi ten rynek, prognozuje, ¿e 2021 r. bêdzie rokiem wymuszeñ w Internecie, czyli zmasowanej fali ataków z u¿yciem z³oœliwego oprogramowania (ransomware). Programy te szyfruj¹ dane ofiary i tworz¹ wiadomoœci z ¿¹daniem okupu za informacjê o sposobie ich odblokowania.

Czytaj tak¿e: Najlepsze sposoby hakerów na okradanie nas

Ju¿ w 2019 i w mijaj¹cym roku by³y one najwiêkszym polem cyberprzestêpczoœci. W 2019 amerykañska FBI szacowa³a na 2400 liczbê du¿ych ataków ransomawre, z okupem powy¿ej 8 mln dolarów. Wtedy najwiêcej szkód wywo³a³ program Ryuk rozpowszechniany g³ównie przez maile. W tym roku- jak ocenia Acronis, za po³owê ataków ransomware odpowiada³ rozpowszechniany w kilku wersjach program Maze.

Jak zwraca uwagê Acronis Cyberthreats Report. zagro¿enie firm tymi atakami zwiêksza fakt, ¿e internetowi przestêpcy staraj¹ siê zmaksymalizowaæ swoje zyski- dlatego ju¿ nie ograniczaj¹ siê do wymuszania okupu za odszyfrowanie danych. Coraz czêœciej, przed ich zaszyfrowaniem wykradaj¹ dane i niekiedy je udostêpniaj¹, albo domagaj¹ siê kolejnego okupu za ich nie ujawnianie. W rezultacie, w mijaj¹cym roku z ponad tysi¹ca firm na œwiecie wskutek ataków ransomware wyciek³y wra¿liwe dane.

Eksperci Acronis zwracaj¹ uwagê na rosn¹ce ryzyko ataków przeciw pracuj¹cym zdalnie pracownikom, tym bardziej, ¿e zewnêtrzne systemy IT firm s¹ czêsto gorzej zabezpieczone ni¿ te w biurach. Wzroœnie te¿ zagro¿enie dla dostawców rozwi¹zañ chmurowych i outsourcingu IT- bo atakuj¹c na wiêksz¹ skalê cyber szanta¿yœci mog¹ dostaæ wiêksze okup. Jednoczeœnie nasili siê te¿ liczba ataków na mniejsze firmy z sektora MŒP, tym bardziej, ¿e u³atwia to automatyzacja, która równie¿ rozwija siê na polu ransomware zwiêkszaj¹c szybko liczbê wersji z³oœliwego oprogramowania. Ich zwalczanie utrudnia z kolei skracaj¹cy siê ich „czas ¿ycia”- raport ocenia, ¿e œredni czas dzia³ania jednej wersji w 2020 r. skróci³ siê do 3,4 dnia, po czym pojawia³a siê kolejna. W rezultacie standardowe rozwi¹zania cybersecurity ju¿ nie wystarczaj¹.

Na zwiêkszone ryzyko cyberataków w 2021 r. wskazuje te¿ najnowszy Indeks ryzyka cybernetycznego Trend Micro. Wed³ug niego, prawie co czwarta z globalnych firm pad³a w 2020 roku ofiar¹ co najmniej siedmiu ataków na ich sieci albo systemy a ponad osiem na dziesiêæ przewiduje, ¿e bêdzie to du¿e zagro¿enie równie¿ w przysz³ym roku.

Football news:

Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca
Gundogan has scored 4 goals in his last 6 Premier League games. The same number was in the previous 55 games