Poland

Covid skończył beztroskie podróże

AFP

Trudno zast¹piæ podró¿e zagraniczne turystyk¹ krajow¹. Zwiedzanie Wroc³awia nie zast¹pi wymarzonego wyjazdu do Rzymu, Japonii czy na Bali. Problem w tym, ¿e kiedy ju¿ œwiat wróci do normalnoœci, mo¿e siê okazaæ, ¿e czeka na nas znacznie mniej miejsc ni¿ dotychczas.

Na pocz¹tek garœæ liczb. W 2019 r. w Japonii wp³ywy zwi¹zane z turystyk¹ wynios³y ok. 46 mld dolarów (czyli blisko 175 mld z³otych, a wiêc ok. 45 proc. ca³ego bud¿etu Polski na 2019 r.). W latach 2014–2019 szeroko rozumiana bran¿a turystyczna przyczyni³a siê do powstania 1,37 mln miejsc pracy w Kraju Kwitn¹cej Wiœni. Udzia³ turystyki w PKB Japonii w 2019 r. wyniós³ 7 proc. W ca³ym regionie Azji i Pacyfiku w 2019 r. turystyka wygenerowa³a 3 bln dolarów, co stanowi³o 5,5 proc. PKB wszystkich krajów regionu. Prê¿nie rozwijaj¹ca siê w tych krajach turystyka dawa³a ³¹cznie zatrudnienie ok. 182 mln osób.

Nic wiêc dziwnego, ¿e wywo³ane pandemi¹ za³amanie ruchu turystycznego sk³oni³o w³adze Japonii do dzia³ania. Po zaskakuj¹cy uderzeniu pierwszej fali zachorowañ, uda³o siê tam doœæ szybko – podobnie jak w Korei P³d. – powstrzymaæ rozwój epidemii, a japoñski rz¹d rozpocz¹³ reanimacjê bran¿y turystycznej i wspar³ turystykê krajow¹. 22 lipca uruchomio...

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years