Poland

COVID może stać się dla niektórych chorobą przewlekłą?

Karetka przed szpitalem, USA

AFP

Dla czêœci ozdrowieñców, u których symptomy COVID-19 utrzymuj¹ siê przez kilka miesiêcy po zaka¿eniu (to tzw. d³ugi COVID, lub syndrom pocovidowy), mog¹ siê one okazaæ równoznaczne z chorob¹ przewlek³¹ - twierdzi dr Francis Collins, dyrektor amerykañskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH).

- Obawiam siê, ¿e niektóre osoby, u których te skutki (COVID-19 - red.) utrzymuj¹ siê ju¿ trzy lub cztery miesi¹ce, mog¹ nie znajdowaæ siê na drodze do tego, by poczuæ siê lepiej w ci¹gu najbli¿szych kilku miesiêcy, to mo¿e byæ coœ, co stanie siê chorob¹ przewlek³¹ - powiedzia³ Collins w rozmowie z NBC.

- To okrutne - doda³ stwierdzaj¹c, ¿e to kolejny skutek COVID-19, którego dotychczas nie zak³adaliœmy.

Dyrektor NIH zapowiedzia³ jednoczeœnie, ¿e problem ten nie bêdzie zignorowany.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League