Poland

Covid-19. Średnia tygodniowa: śmierć co 9 sekund

Koronawirus SARS-CoV-2

AFP

Z powodu Covid-19 straci³o ju¿ ¿ycie ponad 1,5 mln ludzi - wynika z najnowszych informacji. Œrednio co 9 sekund w ci¹gu tygodnia stwierdzana jest œmieræ pacjenta zara¿onego koronawirusem.

Tylko w ostatnim tygodniu ka¿dego dnia na œwiecie umiera³o œrednio ponad 10 000 ludzi, a liczba ta roœnie z ka¿dym tygodniem. Wiele krajów na ca³ym œwiecie walczy teraz z drug¹ i trzeci¹ fal¹, nawet silniejszymi ni¿ pierwsza, wymuszaj¹cymi nowe ograniczenia w ¿yciu codziennym.

Tylko w ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy mia³o miejsce pó³ miliona zgonów, co wskazuje, ¿e dotkliwoœæ pandemii jest daleka od zakoñczenia. Prawie 65 milionów ludzi na ca³ym œwiecie zosta³o zara¿onych t¹ chorob¹, a najbardziej dotkniêty kraj, Stany Zjednoczone, walczy obecnie z trzeci¹ fal¹ zaka¿eñ koronawirusem. Tylko w ostatnim tygodniu ka¿dego dnia na œwiecie umiera³o œrednio ponad 10 000 ludzi, a liczba ta stale roœnie z ka¿dym tygodniem. Wiele krajów na ca³ym œwiecie walczy teraz z drug¹ i trzeci¹ fal¹, nawet silniejsz¹ ni¿ pierwsza, wymuszaj¹c nowe ograniczenia w ¿yciu codziennym. (Grafika: tutaj) Wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia nowy koronawirus spowodowa³ w ubieg³ym roku wiêcej zgonów ni¿ gruŸlica w 2019 roku i prawie czterokrotnie wiêcej zgonów z powodu malarii. Reklama Robert Redfield, szef amerykañskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, ostrzeg³ w œrodê, ¿e pandemia bêdzie najwiêkszym kryzysem zdrowotnym w kraju w ci¹gu najbli¿szych kilku miesiêcy, zanim szczepionki stan¹ siê powszechnie dostêpne. „Naprawdê wierzê, ¿e to bêdzie najtrudniejszy okres w historii zdrowia publicznego w tym kraju” - powiedzia³ Redfield podczas prezentacji na ¿ywo prowadzonej przez Amerykañsk¹ Izbê Handlow¹. Stany Zjednoczone nadal prowadz¹ pod wzglêdem liczby ofiar œmiertelnych, w samych tylko ponad 273 000 zgonów. Regiony Ameryki Pó³nocnej i Ameryki £aciñskiej ³¹cznie maj¹ ponad 50% wszystkich zg³oszonych zgonów spowodowanych koronawirusem. Region Ameryki £aciñskiej, najbardziej dotkniêty ofiarami œmiertelnymi na œwiecie, odnotowa³ ostatnio ponad 450 000 zgonów. Reklama NADZIEJE NA SZCZEPIONKI W œrodê Wielka Brytania jako pierwszy kraj zatwierdzi³a szczepionkê opracowan¹ przez niemieckie BioNTech i Pfizer Inc., wyprzedzaj¹c resztê œwiata w wyœcigu o rozpoczêcie kluczowego programu masowych szczepieñ. Oczekuje siê jednak, ¿e dostawy bêd¹ bardzo ograniczone na wczesnych etapach, co oznacza, ¿e ??ka¿dy kraj rozpoczynaj¹cy kampaniê bêdzie musia³ ustaliæ priorytety w oparciu o czynniki ryzyka. Oczekuje siê, ¿e amerykañskie organy regulacyjne zatwierdz¹ dystrybucjê i podawanie szczepionki w po³owie grudnia. Afryka d¹¿y do zaszczepienia 60% swojej populacji przeciwko COVID-19 w ci¹gu najbli¿szych dwóch do trzech lat, poinformowa³a w czwartek grupa kontroluj¹ca choroby Unii Afrykañskiej. Kontynent, na którym ¿yje 1,3 miliarda ludzi, odnotowa³ ponad 2,2 miliona potwierdzonych zaka¿eñ koronawirusem, wed³ug danych Reuters.

Wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia nowy koronawirus spowodowa³ wiêcej zgonów ni¿ gruŸlica w 2019 roku i prawie czterokrotnie wiêcej zgonów ni¿  z powodu malarii.

Robert Redfield, szef amerykañskiego  Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, ostrzeg³, ¿e pandemia bêdzie najwiêkszym kryzysem zdrowotnym w kraju w ci¹gu najbli¿szych kilku miesiêcy, zanim szczepionki stan¹ siê powszechnie dostêpne.

- Obawiam siê, ¿e to bêdzie najtrudniejszy okres w historii zdrowia publicznego w tym kraju - powiedzia³ Redfield.

Stany Zjednoczone nadal prowadz¹ pod wzglêdem liczby ofiar œmiertelnych, zanotowano tam  273 000 zgonów. 

Na kraje Ameryki Pó³nocnej i Ameryki £aciñskiej przypada ³¹cznie ponad 50 proc. wszystkich zg³oszonych zgonów spowodowanych koronawirusem.

Region Ameryki £aciñskiej, najbardziej dotkniêty na œwiecie, odnotowa³ ostatnio ponad 450 000 zgonów.

W œrodê Wielka Brytania jako pierwszy kraj zatwierdzi³a szczepionkê opracowan¹ przez niemieckie BioNTech i Pfizer Inc., wyprzedzaj¹c resztê œwiata w wyœcigu o rozpoczêcie kluczowego programu masowych szczepieñ.

Oczekuje siê jednak, ¿e w pocz¹tkowych etapach dostawy bêd¹ bardzo ograniczone. Oznacza to, ¿e ??ka¿dy kraj rozpoczynaj¹cy kampaniê bêdzie musia³ ustaliæ priorytety w oparciu o czynniki ryzyka.

W ci¹gu najbli¿szych dwóch do trzech lat  kraje ca³ej Afryki d¹¿¹ do zaszczepienia 60 proc. populacji kontynentu - poinformowa³a w czwartek grupa ds. kontroli zdrowia Unii Afrykañskiej.

Kontynent, na którym ¿yje 1,3 miliarda ludzi, odnotowa³ ponad 2,2 miliona potwierdzonych zaka¿eñ koronawirusem.

Football news:

Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session