Poland

COVID-19. Bezpieczne linie, bezpieczne lotniska

Lotnictwo

AFP

Air Baltic i Qatar Airways, oraz rzymskie lotnisko Fiumicino, nowy port w Stambule i El Dorado w Bogocie najbardziej dbaj¹ o zdrowie pasa¿erów podró¿uj¹cych w czasie pandemii COVID-19 wynika z badañ Skytrax, brytyjskiej firmy konsultingowej zajmuj¹cej siê ocen¹ linii lotniczych i lotnisk na ca³ym œwiecie.

Skytrax póŸn¹ jesieni¹ 2020 przeprowadzi³ audyt na 20 lotniskach, które w Europie licz¹ siê jako porty przesiadkowe.

Bardzo przyzwoicie wypada w tym rankingu warszawskie Lotnisko Chopina, które dosta³o trzy i pó³ gwiazdki. Dosta³oby cztery, gdyby poprawiæ procedury w kontroli bezpieczeñstwa — uznali audytorzy Skytraxa. Sto³eczny port zosta³ wysoko oceniony za mierzenie temperatury osób wchodz¹cych na teren terminala, oznakowania wyznaczaj¹ce odleg³oœci w utrzymywaniu dystansu spo³ecznego, kontrolê liczby osób w sklepach, sprawn¹ i bezpieczn¹ kontrolê dokumenty, dostêpnoœæ p³ynów odka¿aj¹cych i dba³oœæ o dezynfekcjê toalet. W ka¿dym z tych kryteriów ocena by³a przynajmniej 4-gwiazdkowa. Zapewne ogólna opinia Skytraxa by³aby jeszcze wy¿sza, gdyby w stolicy wprowadzono mo¿liwoœæ przeprowadzania szybkich testów, tak jak to zrobi³o lotnisko w Gdañsku (taka mo¿liwoœæ bêdzie od poniedzia³ku 25 stycznia). Ale Warszawa zosta³a uznana za równie bezpieczn¹, jak El Prat w Barcelonie, londyñskie Heathrow, lotniska w Budapeszcie, Lizbonie i Sztokholmie,. Natomiast bardziej dba o pasa¿erów, ni¿ np. brukselskie Zaventem. Wy¿ej od Chopina oceniony zosta³ Frankfurt, Monachium, Ryga, Mediolan i Oslo.

Audytorzy Skytraxa w przypadku Qatar Airways, najbezpieczniejszej dzisiaj „koronawirusowo" liniii na œwiecie wskazuj¹, ¿e linia wziê³a na siebie wiele obowi¹zków lotniska Hamad International w Dausze. To przewoŸnik dba o dostêpnoœæ p³ynów do dezynfekcji, wrêczane podczas wchodzenia na pok³ad zestawy higieniczne dla pasa¿erów z p³ynem do dezynfekcji oraz mask¹, odpowiednie oznakowanie, oraz klarowne wyjaœnienie obowi¹zuj¹cych zasad bezpieczeñstwa, które jest w stanie zrozumieæ nawet umiej¹ce czytaæ dziecko. Pracownicy Qatara konsekwentnie przestrzegaj¹ zasad boardingu, zreszt¹ akurat w tym przypadku podobnie, bo 5. gwiazdkami zosta³ oceniony LOT, który jednak zosta³ uznany z liniê trzygwiazdkow¹.

Skytrax w przypadku Qatara doceni³ równie¿, ¿e w poczekalni biznesowej Al Mourjan nadal dostêpne jest jedzenie, ale pasa¿erowie nie obs³uguj¹ siê sami, jak to by³o przed pandemi¹, lecz robi¹ to pracownicy linii. Nie ma tu wiêc zagro¿enia, ¿e osoba chora dotyka np. tych samych sztuæców. A ka¿dy samolot po przylocie jest dok³adnie dezynfekowany.

Edward Plaisted , jeden z audytorów Skytraxa podkreœli³, ¿e Qatar Airways s¹ dzisiaj pierwsz¹ lini¹ oferuj¹c¹ rejsy d³ugodystansowe, która otrzyma³a najwy¿sz¹ mo¿liw¹ ocenê. Akbar al Baker, prezes Qatar Airways wskaza³, ¿e ocena Skytraxa udowodni³a, ¿e podró¿e lotnicze, nawet w czasie pandemii mog¹ byæ bezpieczne. — Pasa¿erowie naprawdê nie musz¹ siê niczego obawiaæ — powiedzia³.

Ni¿ej o gwiazdkê zosta³y ocenione Lufthansa, Emirates, KLM, British Airways, Air France i greckie Aegean. Z linii niskokosztowych obecnych na polskim rynku 4 gwiazdki dosta³y Ryanair oraz easyJet, a Wizz Air 3 gwiazdki.Czyli tyle, co LOT.

Edward Plaisted podkreœla jednoczeœnie, ¿e tym razem dba³oœæ o bezpieczne podró¿e sprawdzali pracownicy Skytraxa, a lotniska i linie lotnicze by³y oceniano surowo ( bo chodzi o zdrowie) na podstawie takich samych kryteriów. Wczeœniej podczas ocen jakoœci us³ug wysy³ano ankiety, które porty i przewoŸnicy sami wype³niali.

W audycie COVID-19 Skytraxa ³¹cznie „przeœwietlonych" zosta³o 20 linii lotniczych i 44 lotniska.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar