Poland

Coraz więcej pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie

Koronawirus SARS-CoV-2

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Liczba przebywaj¹cych w polskich szpitalach zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów wzros³a w ci¹gu ostatnich siedmiu dni o 262, czyli o blisko 20 proc. - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Liczba hospitalizowanych z COVID-19 roœnie nieprzerwanie od 13 dni.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 15 591 osób. Od wtorku liczba pacjentów wzros³a o 191. W ujêciu siedmiodniowym odnotowano wzrost liczby hospitalizowanych z COVID-19 wynosz¹cy 2 114. Ostatni raz wy¿szy wzrost tygodniowy zarejestrowano 13 listopada, czyli 110 dni temu.

O 249 wzros³a liczba istniej¹cych "covidowych" ³ó¿ek szpitalnych. Dla osób zaka¿onych koronawirusem pozosta³o 10 899 wolnych ³ó¿ek (41,14 proc. wszystkich "covidowych").

Czytaj tak¿e: Koronawirus w Polsce. Ponad 15 tys. nowych zaka¿eñ, najwiêcej od 96 dni

Obecnie 1 583 osoby - o 43 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymagaj¹ respiratora. W ci¹gu tygodnia liczba osób wymagaj¹cych respiratorów wzros³a o 19,83 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³y 1 003 wolne respiratory - 38,79 proc. wszystkich dostêpnych dla pacjentów zaka¿onych koronawirusem.

Czytaj tak¿e: Niedzielski: Wœród lekarzy nie widaæ trzeciej fali. Wp³yw szczepieñ

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w œrodê, obecnie zasoby te wynosz¹ 26 490 ³ó¿ek i 2 586 respiratorów.

Bior¹c pod uwagê liczbê wszystkich oraz zajêtych ³ó¿ek "covidowych", w ci¹gu doby w systemie przyby³o 58 wolnych miejsc dla pacjentów z COVID-19. W tym samym okresie liczba dostêpnych respiratorów spad³a o 25.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, w naszym kraju liczba osób objêtych kwarantann¹ z uwagi na koronawirusa wzros³a o blisko 1,6 tys. i wynosi 194 086. W ujêciu siedmiodniowym wzrost wynosi 32,8 tys. Ostatni raz liczba objêtych kwarantann¹ by³a wy¿sza 19 grudnia.

Od wtorku liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 3,4 tys., w ci¹gu tygodnia - o 49,4 tys. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 1 441 479 zaka¿onych.

Dowiedz siê wiêcej: Epidemiolog: W Rosji trwa pierwsza fala epidemii koronawirusa

Wed³ug danych z 2 marca, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 9,94 mln próbek pobranych od ponad 9,64 mln osób. W ci¹gu ostatnich siedmiu dni badano œrednio 50 tys. próbek dziennie. Dla porównania, w tygodniu koñcz¹cym siê 8 listopada wartoœæ ta przekracza³a 68 tys., a w tygodniu koñcz¹cym siê 28 grudnia by³a ni¿sza ni¿ 24 tys.

Liczba aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem w Polsce wynosi 234 221.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy.

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League