Poland

Coraz więcej ładowarek w miastach napędzi elektromobilność

Ponad 2 tys. punktów ³adowania samochodów elektrycznych ma przybyæ w 2021 roku. W roku 2022 ma ich byæ ju¿ 11 tys.

shutterstock

W tym roku mocno przyspieszy rozbudowa infrastruktury ³adowania elektrycznych samochodów. W porównaniu z zesz³ym rokiem nawet trzykrotnie

Jeœli w 2020 r. liczba ogólnodostêpnych stacji powiêkszy³a siê o 36 proc. r./r. (uruchomiono 826 punktów), to przewidywane tempo budowy sieci na nadchodz¹ce miesi¹ce mo¿e pozytywnie zaskakiwaæ. Wed³ug Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), tylko w 2021 r. przybêdzie ponad 2,2 tys. nowych punktów, a w 2022 r. ich liczba wzroœnie do ponad 11,2 tys. W koñcu ub. roku by³o ich 2711.

Pañstwo dop³aci

Na tak dynamiczny wzrost wp³ynie up³ywaj¹cy termin obowi¹zkowego tworzenia punktów ³adowania w du¿ych miastach, szykowany program dop³at do infrastruktury oraz usprawnienie procedur zwi¹zanych z przy³¹czaniem ³adowarek do sieci czy instalacji punktów w budynkach wielorodzinnych na wniosek mieszkañców.

Czytaj tak¿e: Kto kupuje samochody elektryczne w Polsce?

Powiêkszy siê liczba stacji ³adowania e-aut przy autostradach i drogach ekspresowych. W tym tygodniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otworzy³a oferty w przetargu na dzier¿awê punktów pod budowê kolejnych 36 stacji na miejscach obs³ugi podró¿nych (MOP) przy autostradach A1, A2 i A4 oraz drogach ekspresowych S3, S7 i S8. £adowarki stan¹ tam do koñca przysz³ego roku. Na razie e-auta mo¿na ³adowaæ na 17 MOP-ach przy trasach zarz¹dzanych przez GDDKiA. W kolejnych 23 miejscach ³adowarki s¹ w³aœnie instalowane.

W tym roku przybêdzie tak¿e ³adowarek stawianych przez koncerny paliwowe na stacjach benzynowych. Orlen ma obecnie 83 ogólnodostêpne stacje ³adowania. – Rok 2021 chcemy zakoñczyæ ze 150 stacjami ³adowania dzia³aj¹cymi w sieci PKN Orlen – informuje Joanna Zakrzewska, rzecznik spó³ki. Lotos ma 12 stacji w ramach projektu Niebieski Szlak, maj¹cego umo¿liwiæ swobodny przejazd samochodem elektrycznym autostradami A1 i A2 pomiêdzy Warszaw¹ a Trójmiastem. – Nasza strategia zak³ada rozwój sieci tak, aby ca³a sieæ liczy³a do 130 stacji ³adowania – mówi Adam Kasprzyk, rzecznik prasowy Grupy Lotos.

Najwiêcej ³adowarek jest w du¿ych miastach – to ponad po³owa stacji w Polsce. Liderem jest Warszawa. A w grudniu ub. roku zdecydowano o budowie kolejnych 408 ogólnodostêpnych stacji, po dwa punkty ³adowania ka¿da.

Wed³ug raportu „Polish EV Outlook" przygotowanego przez PSPA, do 2025 r. w Polsce mo¿e powstaæ 48 tys. ogólnodostêpnych punktów ³adowania samochodów elektrycznych. Infrastruktura prywatna i pó³prywatna mo¿e liczyæ nawet 110 tys. punktów. Obecnie 27 proc. ³adowarek znajduje siê na publicznych parkingach, 22 proc. w galeriach handlowych, 19 proc. przy hotelach, po 10 proc. przy salonach samochodowych i na stacjach paliw.

– Dla rozwoju elektromobilnoœci bardzo wa¿na jest nie tylko rozbudowa sieci w ujêciu iloœciowym, ale te¿ jakoœciowym, w ramach strategicznego planowania infrastruktury szybkiego ³adowania – podkreœla Maciej Mazur, dyrektor zarz¹dzaj¹cy PSPA. Obecnie wiêkszoœæ stacji to powolne ³adowarki pr¹dem przemiennym.

Utworzenie 200 hubów szybkiego ³adowania w miastach zarekomendowa³a Polska Izba Rozwoju Elektromobilnoœci (PIRE). Chodzi tu o wielostanowiskowe stacje oraz czasie ³adowania liczonym w kilku–kilkunastu minutach. – Jedynie szybkie i zdecydowane dzia³ania pomog¹ nam pobudziæ rynek elektromobilnoœci i stworzyæ bezpieczne warunki do u¿ytkowania pojazdów elektrycznych – stwierdzi³ Krzysztof Burda, prezes PIRE.

Problem ca³ej Europy

Infrastrukturê szybkiego ³adowania bêd¹ rozbudowywaæ Niemcy. Do koñca 2023 r. zainwestuj¹ 2 mld euro w budowê tysi¹ca szybkich stacji. Na razie jednak niewystarczaj¹ca liczba szybkich ³adowarek to problem ca³ej Europy. – Europejscy producenci samochodów wyprzedzaj¹ siê nawzajem, wprowadzaj¹c nowe samochody elektryczne. Jednak powodzenie tego ogromnego wysi³ku jest powa¿nie zagro¿one przez opóŸnion¹ instalacjê infrastruktury ³adowania – stwierdza Oliver Zipse, prezes stowarzyszenia producentów pojazdów ACEA i dyrektor generalny BMW.

Wed³ug szacunków ACEA liczbê szybkich ³adowarek nale¿y zwiêkszyæ skokowo – ju¿ teraz czterokrotnie. W ci¹gu najbli¿szych dwóch lat w Europie potrzebnych jest milion takich stacji. Kolejne dwa miliony mia³by siê pojawiæ do 2029 r. Wed³ug Monique Goyens, dyrektor generalnej Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC), ³adowanie e-auta musi byæ równie ³atwe jak tankowanie samochodu na benzynê. – Posiadanie wystarczaj¹cej i wygodnej infrastruktury do ³adowania jest drog¹ do zaufania konsumentów i wzrostu liczby samochodów elektrycznych – podkreœla Goyens.

Football news:

Sanya about the Super League: I'll finish watching football. This is not the football I know
Juventus about the Super League: The clubs will receive 3.5 billion euros, but now we can not guarantee that the project will be implemented
Neville on Super League punishment: Huge fines, points deduction, take away their titles, who cares? Let them fly out
The Super League does the impossible: it brought together UEFA, FIFA, the Premier League, La Liga, Ferguson, Tebas, Macron and Pryadkin. They are all against
The Super League clubs have informed UEFA and FIFA about the appeal to the courts. This is a defense against attempts to disrupt the tournament
Khabib about the creation of the football Super League: Useless
While you were sleeping, the Super League appeared. The shortest possible retelling