Poland

Condor, niemiecki przewoźnik, już całkiem wyzdrowiał

Linia, któr¹ chcia³a przej¹æ Polska Grupa Lotnicza, jako komplementarn¹ wobec LOTu w ci¹gu ostatnich kilkunastu miesiêcy zosta³a doœwiadczona dwukrotnie. Po raz pierwszy, kiedy we wrzeœniu 2019 zbankrutowa³ touroperator Thomas Cook i Condor zosta³ bez œrodków umo¿liwiaj¹cych wykonywanie operacji i po raz drugi, kiedy wybuch³a pandemia COVID-19. W tym czasie od rz¹du niemieckiego otrzyma³a pomoc publiczn¹ wart¹ 550 mln euro.

„Dzisiaj Condor wyszed³ z sytuacji, która by³a bez w¹tpienia najwiêkszym wyzwaniem w jego historii, zostawiamy tê historiê za sob¹ i zaczynamy nowy rozdzia³. Dla naszych klientów i partnerów oznacza to, ¿e w dalszym ci¹gu mog¹ nam ufaæ ” — napisa³ w oœwiadczeniu Ralf Teckentrup, prezes Condora. „Chcia³bym dzisiaj podziêkowaæ tym wszystkim, którzy nam zaufali, politykom i partnerom biznesowym, którzy nie zw¹tpili w nas przez tych ca³e 14 miesiêcy. Chcia³bym w tym miejscu podziêkowaæ te¿ wszystkim pracownikom Condora, którzy wykazali siê niezwyk³ym poœwiêceniem i oddaniem. To wszystko siê op³aci³o. Dzisiaj zaczyna siê nasza przysz³oœæ jako zdrowej firmy ” - pisa³ dalej Ralf Teckentrup.

PrzewoŸnik przeszed³ g³êbokie zmiany i teraz — zdaniem ekspertów rynkowych— po restrukturyzacji i ciêciu kosztów oraz zwiêkszeniu efektywnoœci sta³ siê rzeczywiœcie now¹ firm¹. Condor zmieni³ siedzibê na mniejsz¹ i tañsz¹, wynegocjowa³ nowe umowy zbiorowe ze zwi¹zkami zawodowymi, co pozwala na bardziej elastyczne dostosowanie poda¿y do popytu. Z drugiej strony wykaza³ siê odpowiedzialnoœci¹ spo³eczn¹, bo ¿aden z 4,2 tys. pracowników nie straci pracy do grudnia 2021 roku.

„Po skutecznej restrukturyzacji Condor jest dzisiaj firm¹ sprawniejsz¹ i bardziej efektywn¹. I z pewnoœci¹ bêdzie gotowa do akcji w chwili, kiedy turystyka znowy wystartuje. A do ratowania firmy przy³o¿yli siê wszyscy, których to dotyczy³o. By³a to praca zbiorowa i st¹d taki sukces — napisa³ prof. Lucas Flöther, który nadzorowa³ naprawê biznesu w Condorze.

Condor ju¿ od po³owy grudnia oferuje rejsy na Dominikanê ( Puerto Plata, Santo Domingo, Punta Cana), na Malediwy, na Baleary i Wyspy Kanaryjskie, Balery i na Maderê. Lata tak¿e na Kubê i operuje z Monachium, Frankfrutu, Duesseldorfu oraz z Hamburga.

Football news:

Messi is in Barca's bid for the Cup game with Rayo Vallecano. Dest will not play due to muscle problems
Gerrard on Lampard's resignation: Chelsea have a history in this matter, so no surprises
Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)