Poland

Co z ważnością legitymacji studenckich

Pasa¿er w poci¹gu podczas epidemii koronawirusa

Legitymacje studenckie s¹ wa¿ne co najmniej do 30 listopada br.

Adobe Stock

- Legitymacje studenckie wa¿ne w roku akademickim 2019/2020 s¹ nadal wa¿ne. Pasa¿er posiadaj¹cy bilet ulgowy, który podczas kontroli oka¿e legitymacjê studenck¹ bez wa¿nego hologramu, nie poniesie z tego tytu³u konsekwencji - przypomina Urz¹d Transportu Kolejowego.

Ju¿ w czerwcu br. podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego zapewnia³o, ¿e legitymacje studenckie, doktoranckie i s³u¿bowe nauczyciela akademickiego s¹ wa¿ne co najmniej do 30 listopada.

Ponadto dokumenty studentów i pracowników uczelni pozostaj¹ wa¿ne podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakoñczeniu. Co wa¿ne posiadacze legitymacji nie maj¹ koniecznoœci potwierdzania ich wa¿noœci.

Regulacje te dotycz¹ równie¿ dokumentów wydawanych przez szko³y wy¿sze, które utraci³y wa¿noœæ w okresie 30 dni poprzedzaj¹cych ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better