Poland

Co z trzynastką i czternastką dla emerytów w ciężkich czasach

Czasy s¹ ciê¿kie, ale pieni¹dze dla emerytów siê znajd¹ – zapewni³ wiceminister rodziny i polityki spo³ecznej Stanis³aw Szwed w rozmowie z „Super Expressem”. Chodzi o trzynaste i czternaste emerytury obiecane przez rz¹d Mateusza Morawieckiego.

Jak ustali³ dziennik, wielu emerytów zg³asza siê do swoich stowarzyszeñ z obawami, czy pandemia koronawirusa nie zabierze im obiecanych œwiadczeñ. 

- Miliony emerytów w tym bardzo ciê¿kim dla nich czasie czeka na realizacjê obietnic, czyli trzynastkê i czternastkê. Potrzeby seniorów s¹ przecie¿ du¿e, liczymy na to, ¿e te pieni¹dze bêd¹ – stwierdzi³a szefowa Zwi¹zku Emerytów i Rencistów El¿bieta Ostrowska.

Wiceminister rodziny i polityki spo³ecznej Stanis³aw Szwed uspokaja:

- Bêd¹ trzynastki i czternastki dla seniorów w 2021 roku. Pragnê uspokoiæ miliony seniorów w ca³ej sprawie, niech siê nie boj¹. Pieni¹dze z trzynastek bêd¹ na wiosnê przysz³ego roku, a z czternastek najpewniej w listopadzie – zaznacza Stanis³aw Szwed.

Przypomnijmy, ¿e premier Mateusz Morawiecki jeszcze w sierpniu napisa³ list do seniorów, w którym stanowczo stwierdzi³, ¿e wyp³ata œwiadczeñ emerytalnych nie jest zagro¿ona:

„Choæ epidemia nie ustêpuje i czekaj¹ nas jeszcze miesi¹ce walki z wirusem, to jednego mo¿ecie byæ pewni. W pierwszej kolejnoœci myœlimy o tych, którzy s¹ najbardziej potrzebuj¹cy” – napisa³ szef rz¹du. - "Wielu z Pañstwa zadaje sobie pytanie czy w czasie tak ogromnych wydatków starczy jeszcze pieniêdzy na to, by zagwarantowaæ 13. i obiecan¹ na przysz³y rok 14. emeryturê. Chcê wiêc podkreœliæ, ¿e w³aœnie œrodki na emerytury zagwarantowaliœmy w nowej ustawie bud¿etowej w pierwszej kolejnoœci".

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry