Poland

Co z drugą transzą szczepionek na koronawirusa?

Szczepionka

Szczepionka

AdobeStock

W podziale pierwszej transzy 300 mln dawek BioNTechu/Pfizera uczestnicz¹ wszystkie kraje UE. Nie ma natomiast zaœ informacji co do drugiej transzy.

Jak pisze RPO, skoro polski rz¹d potwierdzi³, ¿e nie zamierza korzystaæ z II transzy szczepionki Moderna, to ok. 6,7 mln dodatkowych dawek tej najdro¿szej szczepionki zaoferowano innym krajom UE. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformowa³, ¿e pisze w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

Zaniepokojenie RPO wzbudzi³y dzia³ania Ministerstwa Zdrowia w kwestiach sygnalizowanych w artykule „Gazety Wyborczej" z 13 stycznia 2021 r. pt. ,,Unijny wspólny front szczepionkowy".

Wed³ug niego w podziale pierwszej transzy 300 mln dawek BioNTechu/Pfizera uczestnicz¹ wszystkie kraje UE, natomiast nie ma informacji co do drugiej transzy. Umowy negocjacyjne przewiduj¹ podzia³ dawek miêdzy kraje UE wedle parytetu ludnoœci. W przypadku rezygnacji z czêœci swojego podzia³u, jest on oferowany innym pañstwom UE, ponownie wed³ug klucza ludnoœci.

Gdy polski rz¹d potwierdzi³, ¿e nie zamierza korzystaæ z II transzy szczepionki Moderna, to ok. 6,7 mln dodatkowych dawek tej najdro¿szej szczepionki zosta³o zaoferowane innym krajom UE. A wiêksze dostawy szczepionek bêd¹ mo¿liwe dopiero w II kwartale.

Komisja Europejska wyda³a drugie warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmê Moderna. Wczeœniej KE wyda³a pozwolenie w odniesieniu do szczepionki firmy BioNTech-Pfizer.

Dotychczas KE zatwierdzi³a szeœæ umów na zakup ³¹cznie 2,3 mld dawek przysz³ych szczepionek (BioNTech-Pfizer - zakup do 600 mln dawek, AstraZeneca - zakup do 400 mln dawek, Sanofi-GSK - zakup do 300 mln dawek, Johnson and Johnson - zakup do 400 mln dawek, CureVac - zakup do 405 mln dawek, Moderna - zakup do 160 mln dawek).

Komisja zakoñczy³a równie¿ rozmowy z firm¹ Novavax dotycz¹ce zakupu do 200 mln dawek oraz z firm¹ Valneva na zakup do 60 mln dawek. Wobec tego szczepionkowe portfolio UE dodatkowo mo¿e zwiêkszyæ siê z szeœciu do oœmiu firm.

Strategia KE ma na celu m.in. zagwarantowanie pañstwom cz³onkowskim wystarczaj¹cych dostaw z wyprzedzeniem za poœrednictwem umów zakupu zawartych z producentami szczepionek. Komisja pracuje nad tym, aby w przysz³oœci zapewniæ dostêp do bezpiecznych szczepionek w ca³ej Europie, i zachêca do skoordynowanego podejœcia w strategiach szczepieñ do dystrybucji szczepionek.

Bior¹c pod uwagê znaczenie szczepieñ dla zapewnienia bezpieczeñstwa epidemicznego w naszym kraju, istotna jest ich jak najefektywniejsza dystrybucja.

Wa¿ne jest tak¿e pilne wyznaczanie grup priorytetowych do szczepieñ. RPO ju¿ wczeœniej pisa³ o tym MZ (postulowa³ objêcie priorytetem m.in. osób z niepe³nosprawnoœciami). A do Biura RPO nadal wp³ywaj¹ kolejne listy zaniepokojonych obywateli z proœbami o uwzglêdnienie ich w jednej z pierwszych grup szczepieñ. Pochodz¹ one np. od opiekunów osób podlegaj¹cych opiece paliatywnej, sprawowanej przez najbli¿sz¹ rodzinê czy pracowników œrodowiskowych domów samopomocy.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7