Poland

Co stało się z tysiącami masek z Chin? Zmowa milczenia

Koronawirus SARS-CoV-2

Maski kupi³o rok temu Ministerstwo Zdrowia i KGHM

Rzeczpospolita/ Robert Gardziñski

Co siê sta³o z tysi¹cami maseczek kupionych przez rz¹d w Chinach? Œlad po nich zagin¹³.

W ubieg³ym tygodniu rz¹d zdecydowa³, ¿e rozda mieszkañcom dwóch województw – warmiñsko-mazurskiego i pomorskiego, gdzie notuje siê najwy¿sz¹ liczbê zaka¿eñ – nieodp³atnie maski ochronne. W sumie 5,7 mln sztuk na Warmiê i Mazury i 9,3 mln na Pomorze.

Minê³a wa¿noœæ

Maski, które w czwartek i pi¹tek dotar³y z baz Rz¹dowej Agencji Rezerw Strategicznych, mia³y byæ rozdawane w tym tygodniu w gminach ka¿demu chêtnemu. Tymczasem (co ujawni³a w sobotê olsztyñska „Gazeta Wyborcza") okaza³o siê, ¿e s¹ przeterminowane – pod koniec lutego straci³y szeœciomiesiêczny termin wa¿noœci. Rz¹dowa Agencja zapewnia³a, ¿e „s¹ pe³nowartoœciowe". I ¿e producent mia³ pocz¹tkowo certyfikat tymczasowy, teraz ma ju¿ d³u¿szy, a „na opakowaniach funkcjonuje stara data". RARS zapewni³a, ¿e wymieni maski – przeterminowane wróc¹ do Agencji. Co siê z nimi stanie? Nie wiadomo.

Darmowe maski od rz¹du to k³opot logistyczny. Teraz podwójny, bo trzeba je zapakowaæ i odes³aæ, a nowe partie znów przyj¹æ.

– W logistyce pomagaj¹ komendy stra¿y po¿arnej, z których œrodki ochrony bêd¹ dystrybuowane do samorz¹dów. Gminy wyznacz¹ punkty ich wydawania – wyjaœnia nam Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmiñsko-mazurskiego. – Województwo liczy 1,4 mln osób, wiêc œrednio jedna osoba mo¿e otrzymaæ cztery sztuki – precyzuje Guzek. Region oprócz masek otrzyma te¿ m.in. 1,6 tys. gogli, 10 tys. przy³bic i 50 tys. kombinezonów ochronnych oraz 1 mln rêkawiczek jednorazowych. Woj. pomorskie – same maski.

Bez komentarza

Tymczasem „Rzeczpospolita" próbowa³a ustaliæ, co sta³o siê z tysi¹cami masek ochronnych z Chin, które rok temu dla medyków kupi³o Ministerstwo Zdrowia i KGHM. Badania masek w polskim instytucie wykaza³y, ¿e s¹ bezwartoœciowe dla s³u¿by zdrowia – sprzedaj¹cy przedstawili certyfikaty spe³niaj¹ce wymogi dla UE, tyle ¿e okaza³y siê one sfa³szowane. – Zastanawialiœmy siê, co w tej sytuacji z nimi zrobiæ, czy nie rozdaæ ich innym s³u¿bom, skoro nie mog¹ ich u¿ywaæ zakaŸnicy. Ale wi¹¿¹ce decyzje nie zapad³y. Maski dosta³a Agencja, a co z nimi zrobi³a? Nie wiem – mówi nam osoba znaj¹ca kulisy tych rz¹dowych zakupów. Kiedy o ich losy pytali opozycyjni pos³owie – Kancelaria Premiera odpowiada³a, ¿e nie wie, co siê z nimi sta³o, a Agencja zas³ania siê niejawnoœci¹ zakupów. – Nie mamy merytorycznej kontynuacji w sprawie maseczek z Chin. Jak o nie pytaliœmy, to zas³aniali siê klauzul¹ poufnoœci – mówi nam pose³ Witold Zembaczyñski z KO, który w interpelacji pyta³ o „sprzêt medyczny z Chin".

Pytanie o to, co siê sta³o z chiñskimi maskami, które rz¹d kupi³ rok temu i czas ich zdatnoœci do u¿ycia mija, napotyka na mur milczenia. Czy zabezpieczy³a je Prokuratura Okrêgowa w Warszawie, prowadz¹ca od maja 2020 r. œledztwo? Jej rzeczniczka Aleksandra Skrzyniarz odpowiada: „Maj¹c na wzglêdzie dobro prowadzonego postêpowania, nie informujemy o poczynionych ustaleniach, jak równie¿ szczegó³ach œledztwa".

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, ¿e w ramach tego œledztwa prokuratura zabezpieczy³a pewn¹ partiê maseczek, niezbêdn¹ do szczegó³owego zbadania, z czym mamy do czynienia – ile, nie wiadomo. Co z reszt¹? Czy tysi¹ce chiñskich masek z „lewymi" certyfikatami nadal jest w bazach RARS, czy te¿ ich czêœæ rozdysponowano. – Nie komentujemy tych kwestii – Krzysztof Bielak z RARS ucina pytania.

W¹tpliwe zakupy

Ministerstwo Zdrowia kupi³o za poœrednictwem kilku firm 100 tys. masek FFP2 i 20 tys. masek chirurgicznych. Zap³aci³o 4,86 mln z³, po 39 z³ za sztukê. Testy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wykaza³y, ¿e zgodnie z zaleceniami WHO „wyrób ten nie mo¿e byæ stosowany do ochrony uk³adu oddechowego personelu medycznego przed wirusem SARS-CoV-2". Niejasne s¹ te¿ zakupy KGHM. Spó³ka chwali³a siê, ¿e kupi³a sprzêt do walki z koronawirusem za 15 mln dolarów, w tym ok. 600 tys. masek medycznych.

Resort za¿¹da³ zwrotu pieniêdzy lub dostarczenia towaru zgodnego z umow¹. Wed³ug stanu na maj 2020 r. ponad 38 tys. maseczek le¿a³o w magazynach. Kancelaria prawna reprezentuj¹ca jedn¹ ze spó³ek, która sprzeda³a niepe³nowartoœciowe maski, odmówi³a nam odpowiedzi na pytania, co siê sta³o z towarem.

Football news:

Shares of Manchester United and Juventus rose by 11% and 18% after the decision to create a Super League
Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it