Poland

Co się zmieniło klientom Idea Banku w Pekao. Część marudzi

Czêœæ klientów dawnego Idea Banku deklaruje likwidacjê konta w banku, który go przej¹³, czyli Pekao SA. Sprawdzamy, co siê dla nich zmieni³o wraz z przymusowym przejêciem.

Ostatniego dnia 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformowa³, ¿e ze wzglêdu na bardzo z³¹ sytuacjê kapita³ow¹ wszcz¹³ przymusow¹ restrukturyzacjê Idea Bank SA. Podano równie¿, ¿e nale¿¹cy do Leszka Czarneckiego bank zostanie 3 stycznia 2021 r. przejêty przez Bank Pekao SA.

W komunikacie zapewniono, ¿e klienci Idea Banku s¹ i bêd¹ obs³ugiwani tak jak do tej pory, maj¹c dostêp do swoich oszczêdnoœci przez bankowoœæ internetow¹ i aplikacjê mobiln¹ (z wyj¹tkiem przerwy technicznej 31 grudnia 2020 r. od 20.00 zaplanowanej i og³oszonej wczeœniej przez Idea Bank).

Klienci mog¹ korzystaæ z kart i bankomatów oraz oddzia³ów banku. Nie zmieniaj¹ siê numery rachunków, has³a i loginy do bankowoœci internetowej, a wszystkie depozyty klientów zostan¹ w ca³oœci przeniesione do banku przejmuj¹cego, podobnie jak kredyty, nie zostanie równie¿ zawieszona obs³uga klientów. W zwi¹zku z przymusow¹ restrukturyzacj¹ klienci nie musz¹ podejmowaæ ¿adnych dzia³añ w celu przeniesienia rachunków bankowych – zapewnia³ BFG.

Czêœæ klientów Idea Banku marudzi

Okazuje siê, ¿e klienci Idea Banku wcale nie s¹ zadowoleni z „przenosin” do Pekao SA. Przynajmniej czêœæ z nich. Ju¿ od pocz¹tku roku deklaruj¹, ¿e zrezygnuj¹ z konta w banku „z ¿ubrem”.

– Czy w zwi¹zku z przymusowym przejêciem Idea Banku jego dotychczasowi klienci maj¹ mo¿liwoœæ natychmiastowego zamkniêcia konta? Nie mam zamiaru wspó³pracowaæ z Pekao SA – mówi pan Pawe³, wieloletni klient Idea Banku.

Inny posiadacz rachunku mówi nam wprost: – Muszê zamkn¹æ konto w banku, gdzie konta nigdy w ¿yciu nie zak³ada³em. A pan Marek dopytuje, czy z powodu przejêcia banku przy likwidacji konta obowi¹zuje okres wypowiedzenia. – Zmiana w³aœciciela to jest powód do likwidacji – mówi czytelnik. Ju¿ w tym roku kontaktowa³ siê w tej sprawie z Pekao SA.

Us³ysza³, ¿e „obowi¹zuje go okres wypowiedzenia przewidziany w umowie o rachunek i w tym czasie nale¿y uregulowaæ wszelkie op³aty naliczone zgodnie z w³aœciw¹ Tabel¹ Op³at i Prowizji”.

Klienci dawnego Idea Banku, którzy nie chc¹ mieæ rachunku w Pekao SA, musz¹ z³o¿yæ pisemne wypowiedzenie w by³ym oddziale Idea Banku b¹dŸ listownie z pe³nymi danymi, pozwalaj¹cymi na identyfikacjê. W dokumencie powinno znaleŸæ siê imiê i nazwisko, numer PESEL, numer rachunku, którego dotyczy rezygnacja, oraz rachunek do zwrotu œrodków oraz podpis zgodny z tym na karcie wzorów podpisów (w przypadku rachunków za³o¿onych w oddziale banku).

Co siê zmienia w Pekao

Zapytaliœmy Pekao SA jak du¿a jest skala rezygnacji z rachunków po przejêciu Idea Banku. Nie otrzymaliœmy na to pytanie odpowiedzi.

– Z perspektywy klientów Idea Banku nie zmieni³o siê nic, poza szyldem banku. Stali siê oni klientami Banku Pekao SA, podmiotu du¿o wiêkszego, o bardzo dobrej sytuacji kapita³owej z rozleg³¹ sieci¹ placówek w ca³ym kraju – zapewni³ „Rz” zespó³ komunikacji korporacyjnej Pekao SA.

W informacji przes³anej do naszej redakcji podkreœlono, ¿e „wszystkie depozyty dotychczasowych klientów Idea Banku s¹ bezpieczne i s¹ w ca³oœci przeniesione do Pekao”.

– Bank dzia³a normalnie, transakcje s¹ realizowane, karty, bankomaty, wp³atomaty i bankowoœæ elektroniczna dzia³aj¹, a oddzia³y banku pozostaj¹ otwarte – doda³ Pekao SA.

Przypomnia³ te¿, ¿e „co te¿ istotne, nie zmieniaj¹ siê numery kont czy loginy. Klienci nie musz¹ podejmowaæ ¿adnych dzia³añ”.

Bonusy w Pekao

Pekao SA dodatkowo klientów Idea Banku wita u siebie specjalnie przygotowan¹ ofert¹ obejmuj¹c¹ m.in. lokatê powitaln¹ z oprocentowaniem nawet do 3 proc. w skali roku na szeœæ miesiêcy na lokacie do 10 tys. z czy lokatê powitaln¹ Standard z oprocentowaniem do 0,5 proc. w skali roku na trzy miesi¹ce na kwotê do 500 tys. z³.

Dodatkowo nie ma op³aty za prowadzenie rachunku p³atniczego Konto Przekorzystne, za obs³ugê karty debetowej do tego konta oraz za wyp³aty gotówki t¹ kart¹ ze wszystkich bankomatów w kraju i za granic¹ przez rok od dnia otwarcia konta. Tyle ¿e tak¹ sam¹ ofertê w przypadku tego rachunku dostaje ka¿da osoba, po spe³nieniu kilku warunków m.in. wp³ywu miesiêcznego w wysokoœci minimum 500 z³ i jednej transakcji kart¹.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7