Poland

Co się wydarzyło na Kilimandżaro

Wed³ug relacji firmy podró¿niczej Aleksandrowi Dobie proponowano, ¿eby przerwa³ wyprawê. Odpowiedzia³, ¿e idzie do koñca. Na szczycie poprosi³ o chwilê odpoczynku. Usiad³ na kamieniu i ju¿ nie wsta³

Reporter

Aleksander Doba kajakiem przep³yn¹³ Atlantyk, przeros³o go Kilimand¿aro. Pytanie przez ³zy: czy mo¿na by³o tego unikn¹æ?

"Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e dnia 22 lutego zmar³ wielki kajakarz Aleksander Doba. Zmar³ œmierci¹ podró¿nika, zdobywaj¹c najwy¿szy szczyt Afryki – Kilimand¿aro, spe³niaj¹c swoje marzenia" – poinformowa³a pogr¹¿ona w ¿alu rodzina. Podobne uczucia sta³y siê udzia³em milionów Polaków, bo dziarski staruszek z siw¹ brod¹, goni¹cy za swoimi marzeniami, sta³ siê wzorem dla wielu. Wydawa³ siê przy tym niezniszczalny, mimo ¿e 9 wrzeœnia skoñczy³by 75 lat.

„Z nies³ychanym ¿alem przyjêliœmy informacjê o œmierci naszego przyjaciela i towarzysza podró¿y" – mówi³o oœwiadczanie Klubu Podró¿ników Soliœci, choæ Doba zmar³ na wyprawie organizowanej przez firmê. I choæ jej szefa £ukasza Nowaka nie by³o w Tanzanii, opowiada³ w TVN24 o ostatnich chwilach ¿ycia Doby, którego nazywa przyjacielem: „Mówi³, ¿e czu³ siê super, robi³ zdjêcia, mówi³, ¿e idzie po Dach Afryki. By³ œwiadomy, szczêœliwy, spe³nia³ swoje marzenie". „Aleksander odszed³ od nas niespodziew...

Football news:

Stories from Naguchev: how a loan was taken in his name, how Utkin wanted to give Roma's salary to the caretaker, how Bilan banned a gay scene with a Mexican
Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients