Poland

Co kusi inwestora, czyli bitwa o działki

Dodatki Specjalne

Szukaj¹c gruntów, firmy zwracaj¹ uwagê nie tylko na lokalizacjê i infrastrukturê, ale i na korzyœci podatkowe oraz pakiety ekonomiczne.

Na rynku inwestycyjnym gor¹co. – Wrêcz lawinowo ruszy³y procesy zakupowe – mówi Emil Domeracki, dyrektor dzia³u gruntów inwestycyjnych w firmie doradczej Colliers. – W lutym nasza firma poœredniczy³a w czterech du¿ych transakcjach m.in. w Warszawie i we Wroc³awiu. Tak intensywne pobudzenie wynika w znacznej mierze z iloœci kapita³u zgromadzonego przez inwestorów zagranicznych – t³umaczy.

Dodaje, ¿e wielu zdecydowa³o siê ostatnio wejœæ na polski rynek, a w centrum ich zainteresowania znalaz³ siê segment PRS (najmu) i student housing (akademiki). – Tylko w ostatnich tygodniach podpisaliœmy umowy sprzeda¿y gruntów pod takie inwestycje m.in. we Wroc³awiu i Gdañsku. Zamykamy transakcjê w £odzi.

Plany i ulgi

Zdaniem eksperta Colliersa mo¿na mówiæ nawet o bitwie o dzia³ki. – Popyt jest ogromny, szczególnie na tereny œródmiejskie, których poda¿ systematycznie maleje. Dzia³ek o uregulowanej sytuacji prawnej i technicznej w okolicach centrum miast, zw³aszcza takich jak Warszawa, Kraków, Wroc³aw czy Trójmiasto, praktycznie nie ma – mówi Domeracki. – Inwestorzy coraz ¿yczliwiej patrz¹ na tereny o nieuregulowanym stanie prawnym, technicznym, administracyjnym. Ekstremalnie niska poda¿ atrakcyjnych gruntów spowoduje, ¿e nawet tego typu grunty bêd¹ zyskiwaæ na wartoœci.

Ekspert zwraca uwagê tak¿e na wzmo¿on¹ aktywnoœæ spó³ek Skarbu Pañstwa i samorz¹dów. – Dostrzeg³y, ¿e jednym ze Ÿróde³ pozyskiwania przychodu dla gminy jest sprzeda¿ gruntów. – Na przetargach s¹ najczêœciej wystawiane tereny logistyczne i przemys³owe. Grunty, w szczególnoœci te oddalone od du¿ych aglomeracji, s¹ coraz lepiej przygotowane, m.in. pod k¹tem miejscowych planów, zaplecza logistycznego, infrastruktury, grantów czy ró¿nego rodzaju zachêt, np. podatkowych – mówi Emil Domeracki. Ale, jak dodaje, w miastach sytuacja bywa bardziej skomplikowana m.in. ze wzglêdu na roszczenia.

– Niemniej jednak samorz¹dy coraz profesjonalniej podchodz¹ do przygotowywania terenów pod inwestycje – podkreœla.

O procesie odchodzenia od rynków metropolitalnych na rzecz mniejszych miejscowoœci mówi Rados³aw Ignasiak z ?White Star Real Estate (WSRE). – Popyt nadal determinuj¹ dwa czynniki – bliskoœæ autostrad i dróg ekspresowych oraz dostêp do si³y roboczej – podkreœla. – Coraz lepsza infrastruktura drogowa pozwala inwestorom coraz g³êbiej penetrowaæ rynek lokalny.

Ignasiak zwraca te¿ uwagê na sprzeda¿ terenów przez w³aœcicieli prywatnych. – Okres obowi¹zywania umowy przedwstêpnej jest wykorzystywany w walce konkurencyjnej, co w efekcie blokuje teren dla inwestycji – zauwa¿a. – To powód wzrostu udzia³u transakcji z podmiotem publicznym w postêpowaniu przetargowym. Zalet¹ tego typu transakcji jest ni¿sza cena, a tak¿e, w wielu przypadkach, lepiej przygotowana infrastruktura. Œwietnym przyk³adem s¹ Zabrze, Mszczonów, Nowa Sól, Gliwice, Gdañsk czy po³udniowe gminy wokó³ Wroc³awia i Poznania. Wad¹ tych transakcji jest oczywiœcie niepewnoœæ wygranej w przetargu mimo zaanga¿owanych œrodków oraz krótki czas na sprawdzenie dzia³ki pod wzglêdem prawnym i technicznym.

Ekspert White Star Real Estate ocenia, ¿e przy pozyskiwaniu inwestorów wa¿na jest m.in. infrastruktura wokó³ dzia³ki i zwolnienia podatkowe.

Nad¹¿yæ za zmianami

O rozkwicie nieruchomoœci przemys³owych mówi Micha³ Bia³as, dyrektor generalny w Accolade na Polskê. – Dziêki solidnym fundamentom s¹ obiektem zainteresowania praktycznie ka¿dego znacz¹cego inwestora. Du¿o pieniêdzy p³ynie w stronê magazynów z innych segmentów rynku nieruchomoœci i gospodarki – zauwa¿a. – Sukces nowoczesnych biznesów, takich jak e-commerce czy logistyka, napêdza popyt na ka¿dy nowy projekt hal przemys³owych czy magazynów.

Accolade, jak mówi Bia³as, jest inwestorem d³ugoterminowym, dla którego najwa¿niejsze s¹ solidne relacje z samorz¹dami. Szukaj¹c gruntów, firma zwraca uwagê nie tylko na lokalizacjê, rozwiniêt¹ infrastrukturê, m.in. komunikacyjn¹, ale i na benefity podatkowe i pakiety ekonomiczne dla inwestorów.

A Mariusz Krzak, wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce w spó³ce biurowej Skanska w Europie Œrodkowo-Wschodniej, zaznacza, ¿e choæ grunty s¹ dostêpne, to coraz mniej jest takich, na których mo¿na od razu rozpocz¹æ inwestycjê. – G³ówn¹ prac¹ do wykonania przez miasta jest przygotowanie studiów zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów, a tak¿e dostosowanie ich do zmian w prawie budowlanym oraz w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki – mówi Mariusz Krzak. – Po zmianach w prawie np. w odniesieniu do zabudowy œródmiejskiej, wiele miast nie nad¹¿y³o z wprowadzaniem tych zmian w obecne studia i plany, co ogranicza nowe inwestycje.

Jego zdaniem w planach rozwoju miast powinny byæ te¿ uwzglêdniane projekty wielofunkcyjne (mixed-used). Na terenie takich inwestycji powstaj¹ biura, mieszkania, us³ugi.

Biurowa Skanska jest obecna w siedmiu g³ównych miastach Polski i to w nich chce siê rozwijaæ.

Artyku³ powsta³ w ramach dodatku promocyjno-informacyjnego Tereny Inwestycyjne.

Football news:

Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again
Sergi Roberto on Braithwaite's fall: I was surprised that the referee immediately said that nothing had happened. He did not address VAR