Poland

Co dziesiąty zakażony koronawirusem pacjent pod respiratorem

Koronawirus SARS-CoV-2

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Co dziesi¹ty zaka¿ony koronawirusem pacjent przebywaj¹cy w polskim szpitalu jest pod³¹czony do respiratora - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Liczba osób objêtych kwarantann¹ z uwagi na SARS-CoV-2 jest najwy¿sza od 19 grudnia, liczba hospitalizowanych - od 19 stycznia.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 15 400 osób. Od poniedzia³ku liczba pacjentów wzros³a o 471. W ujêciu siedmiodniowym odnotowano wzrost liczby hospitalizowanych z COVID-19 wynosz¹cy 2 050.

O 13 spad³a liczba istniej¹cych "covidowych" ³ó¿ek szpitalnych. Dla osób zaka¿onych koronawirusem pozosta³o 10 841 wolnych ³ó¿ek (41,31 proc. wszystkich "covidowych").

Czytaj tak¿e: Koronawirus w Polsce. Rzecznik rz¹du ujawni³ najnowsze dane

Obecnie 1 540 osób - o 31 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymaga respiratora. W ci¹gu tygodnia liczba osób wymagaj¹cych respiratorów wzros³a o 14,33 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 1 028 wolnych respiratorów - 40 proc. wszystkich dostêpnych dla pacjentów zaka¿onych koronawirusem.

Czytaj tak¿e: Do koñca lipca Chiny chc¹ zaszczepiæ przeciw COVID-19 40 proc. populacji

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano we wtorek, obecnie zasoby te wynosz¹ 26 241 ³ó¿ek i 2 568 respiratorów.

Bior¹c pod uwagê liczbê wszystkich oraz zajêtych ³ó¿ek "covidowych", w ci¹gu doby w systemie uby³y 484 wolne miejsca dla pacjentów z COVID-19. W tym samym okresie liczba dostêpnych respiratorów spad³a o 52.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, w naszym kraju liczba osób objêtych kwarantann¹ z uwagi na koronawirusa wzros³a o 20,8 tys. i wynosi 192 491. W ujêciu siedmiodniowym wzrost wynosi 31 tys. Ostatni raz liczba objêtych kwarantann¹ by³a wy¿sza 19 grudnia.

Od poniedzia³ku liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 7,1 tys., w ci¹gu tygodnia - o 48,5 tys. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 1 438 032 zaka¿onych.

Dowiedz siê wiêcej: Œrednia dobowa liczba zaka¿eñ z 7 dni przekroczy³a 10 tys.

Wed³ug danych z 1 marca, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 9,89 mln próbek pobranych od ponad 9,59 mln osób. W ci¹gu ostatnich siedmiu dni badano œrednio 48,8 tys. próbek dziennie. Dla porównania, w tygodniu koñcz¹cym siê 8 listopada wartoœæ ta przekracza³a 68 tys., a w tygodniu koñcz¹cym siê 28 grudnia by³a ni¿sza ni¿ 24 tys.

Liczba aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem w Polsce wynosi 229 947.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy.

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals