Poland

Clunes. Pozostaniemy globalnym graczem

G³os w sprawie brexitu zabra³ tak¿e guru street artu Banksy, tworz¹c mural w Dover, g³ównym oœrodku komunikacji promowej Anglii z Francj¹

Glyn KIRK/AFP

O tym, ¿e w³asne instytucje s¹ dla Brytyjczyków fundamentem suwerennoœci, ¿e gospodarka nie zawsze jest najwa¿niejsza, a szczepienia to nie jest wyœcig z innymi krajami – mówi Micha³owi Szu³drzyñskiemu Anna Clunes, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

Plus Minus: Has³em kampanii brexitowej by³o odzyskanie przez Wielk¹ Brytaniê kontroli nad swoim losem, odzyskanie pe³nej suwerennoœci. Mija kilkanaœcie dni od momentu, w którym pani kraj faktycznie opuœci³ Uniê Europejsk¹. Czy Brytyjczycy czuj¹, ¿e rzeczywiœcie odzyskali kontrolê nad pañstwem?

Jednym z g³ównych postulatów w trakcie kampanii brexitowej by³o odzyskanie kontroli przez Wielk¹ Brytaniê nad granicami, bud¿etem i prawem. Debata, która mia³a u nas miejsce przez ca³y okres naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej, czyli ju¿ od pocz¹tku lat 70., dotyczy³a tego, jak powinny wygl¹daæ w³aœciwe powi¹zania pomiêdzy Wielk¹ Brytani¹ a Wspólnot¹, pomiêdzy prawem krajowym a prawem europejskim, a tak¿e w³aœciwiej roli, jak¹ w tym procesie mia³aby odgrywaæ Bruksela.

Tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem dosz³y do nas dobre wieœci, ¿e w koñcu miêdzy Wielk¹ Brytani¹ a Uni¹ dosz³o do ugody dotycz¹cej handlu i wspó³pracy, która bêdzie regulowa³a nasze st...

Football news:

Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid
Leeds midfielder Diaz: Ronaldinho is my childhood idol. He played with joy and spontaneity
Rivaldo: I would like to see Barca's epic comeback against PSG, but I don't believe it. Winning the Cup will not save the season
Marquinhos: I'm getting more and more excited about Ligue 1. It's not PSG bad, just other teams at a good level