Poland

Clifford Chance doradzała w związku ze sprzedażą Budimex Nieruchomości

W kancelariach

Kancelaria Clifford Chance doradza³a Budimex S.A., jednej z najwiêkszych grup budowlanych w Polsce, w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ Budimex Nieruchomoœci sp. z o.o., spó³ki zale¿nej z grupy Budimex, na rzecz Cornerstone Partners sp. z o.o. oraz Crestyl Real Estate s.r.o. za 1,5 mld z³otych.

22 lutego 2021 r. strony zawar³y warunkow¹ umowê sprzeda¿y udzia³ów. Zamkniecie transakcji jest spodziewane w drugim kwartale 2021 r.

W sk³ad zespo³u prawników biura Clifford Chance w Warszawie, którego pracê nadzorowa³ Daniel Kopania, partner kieruj¹cy Departamentem Nieruchomoœci i Budownictwa, weszli Tomasz Derda (Counsel, Departament Korporacyjny) oraz Joanna Satkiewicz (Senior Associate, Departament Nieruchomoœci i Budownictwa). Jaros³aw Lorenc (Counsel, Grupa ds. Rynków Kapita³owych) doradza³ przy kwestiach zwi¹zanych z raportowaniem MAR w ramach transakcji.

Football news:

Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything